”Där­för blev vi Al­by­bor över­kör­da”

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA - Pet­ter Beck­man

Vart är vår de­mo­kra­ti på väg? Blir sam­häl­let bätt­re el­ler säm­re? Och vems rös­ter hörs egent­li­gen? Så­da­na frå­gor dis­ku­te­ra­des för­ra hel­gen i Fittja, när Mång­kul­tu­rellt Cent­rum ord­na­de sitt ”All­män­da­len”, som al­ter­na­tiv till det sto­ra Al­me­da­len i Vis­by.

– Även om det idag finns to­ta­li­tä­ra kraf­ter har det ock­så bli­vit ofant­ligt myc­ket lät­ta­re att spri­da ett de­mo­kra­tiskt bud­skap, sa Ol­le West­berg, rek­tor för Bot­kyr­ka Folk­hög­sko­la och S-po­li­ti­ker, un­der en av pa­ne­ler­na.

Han pro­te­ste­ra­de mot idén att det de­mo­kra­tis­ka ut­rym­met skul­le ha krympt.

– Det har skett myc­ket sto­ra och snab­ba vär­de­rings­för­änd­ring­ar, till ex­em­pel när det gäl­ler sy­nen på ho­mo­sex­u­el­la. Det ger mig hopp om fram­ti­den, sa han och tilla­de att ”sam­tal fun­ge­rar myc­ket bätt­re än pek­pin­nar om man vill att folk ska änd­ra si­na vär­de­ring­ar”

I en an­nan hör­sal, sam- man­fat­ta­de ak­ti­vis­ter från kam­pan­jen ”Al­by är in­te till sa­lu” si­na rätt pes­si­mis­tis­ka slut­sat­ser. Drygt tu­sen lä­gen­he­ter sål­des till en risk­ka­pi­ta­list, som trots löf­ten om lång­sik­tig­het sål­de allt vi­da­re.

Yr­sa Rasmus­sen, den ena av ta­lar­na, undrade hur myc­ket man ska be­hö­va käm­pa för ett tryggt och vär­digt bo­en­de.

– Jag tror in­te att de ha­de kört över oss om det ha­de va­rit ett om­rå­de med hög­re so­ci­al sta­tus. Idag är många gran­nar upp­giv­na och tröt­ta. In­te ens hy­res­gäst­för­e­ning­en bac­kar oss, sa Gabri­e­la Va­ras Stan­co­vich.

Un­der de två da­gar­na som All­män­da­len på­gick, lan­se­ra­des en ny för­e­ning, ”An­ti­ru­mours Swe­den” som byg­ger v i da­re på den t i di g a r e An­tiryk­tes­kam­panj som Bot­kyr­ka star­tat med in­spi­ra­tion från bland an­nat Bar­ce­lo­na.

– Det är vik­ti­ga­re än nå­gon­sin att vi lär oss för­hål­la oss kri­tiskt till allt vi möts av på in­ter­net. An­nars är he­la de­mo­kra­tin ho­tad, sa Jo­se­fin Bran­zell Hertz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.