MP: Det är in­te far­ligt med re­li­giö­sa frisko­lor

BotkyrkaDirekt Södra - - ÅSIKT & DEBATT - Em­b­la Ko­len­da (MP), vice ord­fö­ran­de i ut­bild­nings­nämn­den

”Sko­lan ska få barn att tän­ka – in­te tro.”

Så stod det på en val­kam­panj­bild för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na på na­tio­nell ni­vå. Jag blev rik­tigt pro­vo­ce­rad, men knap­past choc­kad. Un­der kom­mun­full­mäk­ti­ge den 31 maj ak­tu­a­li­se­ra­des frå­gan i Bot­kyr­ka när för­sla­get om att kom­mu­nens lo­ka­ler in­te ska få hy­ras av så kall­la­de kon­fes­sio­nel­la sko­lor togs upp.

Jag har un­der det se­nas­te året el­ler så sett ett allt hår­da­re kli­mat i sam­ta­let om kon­fes­sio­nel­la frisko­lor, ett hår­da­re kli­mat som jag kanske del­vis köp­te och stäm­de in i till en bör­jan. Ald­rig i en så­dan ut­sträck­ning att jag skul­le fö­re­språ­ka ett för­bud, men jag kän­de en ge­nu­in oro över att den­na typ av sko­lor kun­de bi­dra till en ökad seg­re­ga­tion. Den ge­nu­i­na oron mat­ta­des av och idag vet jag (tack var det Jo­el Hall­dorfs le­da­re i Da­gen 18/5) att en­dast en pro­cent av Sve­ri­ges sko­lor är re­li­giö­sa frisko­lor. Det ger li­te per­spek­tiv.

I Mil­jö­par­ti­et i Bot­kyr­ka är vi över­ens om att fri­ståen­de ak­tö­rer ska kun­na eta­ble­ra sig på li­ka vill­kor, så länge de föl­jer la­gen. Vi fort­sät­ter att stå fast vid det. Där­för yr­ka­de vi avslag på för­sla­get från S i full­mäk­ti­ge.

En så­dan in­fan­ti­li­se­ring av tro­en­de som ges ut­ryck i citatet jag in­led­de med har jag ald­rig hört från S i Bot­kyr­ka, och jag tror in­te hel­ler att jag kom­mer att be­hö­va hö­ra det. De är smar­ta män­ni­skor med ett stort en­ga­ge­mang som vill det bäs­ta för vå­ra med­bor­ga­re. Men jag tror att det­ta för­slag som bäst är sym- bo­liskt ef­tersom vi idag in­te hyr ut lo­ka­ler till kon­fes­sio­nel­la sko­lor. Som värst är det ett miss­tag som bi­drar till en fort­satt upp­mål­ning av den re­li­giö­sa män­ni­skan som dum el­ler far­lig, in­dokt­ri­ne­rad och som nå­gon som in­te tän­ker.

Vi har re­dan la­gar som sä­ger att al­la kon­fes­sio­nel­la in­slag ska va­ra fri­vil­li­ga och ut­an­för sche­ma, vi har en lä­ro­plan som gäl­ler för al­la, vi har en skol­in­spek­tion som kon­trol­le­rar att det­ta ef­ter­levs. Jag tror på re­li­giö­sa hu­vud­mäns för­må­ga att ef­ter­le­va det­ta, och ser ing­en an­led­ning att svart­lis­ta dem från kom­mu­nens lo­ka­ler. Särskilt i val­ti­der är det vik­tigt att in­te vän­da kap­pan ef­ter vin­den och ge ef­ter för po­pu­lism.

HÅLL STÄLLNINGARNA. Särskilt i val­ti­der är det vik­tigt att in­te vän­da kap­pan ef­ter vin­den och ge ef­ter för po­pu­lism, skri­ver Em­b­la Ko­len­da (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.