Fot­bolls­fe­ber på bibb­lan – kom och li­ra Fi­fa!

Hur bra är en bib­li­o­te­ka­rie på att spe­la Fi­fa? La­gom till fot­bolls-VM öpp­nar Tul­linge och Tum­ba bib­li­o­tek si­na fot­bolls­rum där unga kan ut­ma­na varann och bib­li­o­te­ka­ri­er­na på en match.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 -

På tors­dag öpp­nar Tum­ba och Tul­linge bib­li­o­tek dör­rar­na till si­na nya fot­bolls­rum. Hit kan al­la mel­lan 7 och 15 år kom­ma för att spe­la FI­FA 18 på ett Play- sta­tion 4 i som­mar.

– Jag och en kol­le­ga vil­le gär­na upp­märk­sam­ma fot­bolls-VM, för det är en stor hap­pe­ning som många är in­tres­se­ra­de av. Och så vil­le vi gär­na kom­bi­ne­ra det med en lov­ak­ti­vi­tet på bib­li­o­te­ket, sä­ger Han­na Kristin Wol­den, bib­li­o­te­ka­rie på Tul­linge bib­li­o­tek.

Det är in­te ba­ra bar­nen som kom­mer få möj­lig­he­ten att spe­la, även bib­li­o­te­ka­ri­er­na ska va­ra med. Bar­nen ska kun­na ut­ma­na en bib­li­o­te­ka­rie på spe­let.

En bib­li­o­te­ka­rie i Tul­linge och en i Tum­ba ska lä­ra sig fi­nes­ser i fi­fa­spe­let. Sen lär de ut det till de and­ra bib­li­o­te­ka­ri­er­na, be­rät­tar Han­ne Kristin Wol­den.

Med tan­ke på att ljud­ni­vån kan bli hög un­der en match lig­ger spel­rum­men i en av­skild del av bib­li­o­te­ket, för att in­te stö­ra de per­so­ner som k o mmer för att lä­sa. – Det är in­te me­nat som en läs­främ­jan­de ak­ti­vi­tet, ut­an det är först och främst tänkt för att bar­nen ska ha ro­ligt, sä­ger Han­ne Kristin Wol­den, som själv kom­mer att spe­la.

TMen som all­tid i bib­li­o­te­kets verk­sam­het, kom­mer det ock­så att fin­nas sa­ker att lä­sa. Utö­ver ett Plays­ta­tion 4, kom­mer rum­met fyl­las med fot­bolls­böc­ker, pos­ters och sche­mat för fot­bolls-VM. Det kom­mer även fin­nas in­struk­tio­ner för hur man spe­lar.

– Spel­gre­jer blir of­ta oc­ku­pe­ra­de av de som är jät­te­duk­ti­ga. Men al­la är väl­kom­na, även de som in­te vet hur man gör, för­säk­rar Han­ne Kristin Wol­den.

LI­RA FOT­BOLL. Al­la är väl­kom­na till bib­li­o­te­kets Fi­fa­spe­lan­de i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.