Mormöd­rar i vec­kan – bi­kers på hel­gen

Skäg­gi­ga snub­bar med sto­ra ho­jar? Glöm det – här är De­vil Dolls, mc-klub­ben för ba­ra kvin­nor som snart läm­nar Slags­ta för ett in­du­stri­om­rå­de i Hud­dinge.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Text: Text: Rasmus Pa­na­gi­o­tis | Fo­to: Claudio Bri­tos HAMMARDAL

Fort­fa­ran­de är det en del kvar att gö­ra. Golv ska må­las och en del el fix­as. Men snart kom­mer den stå där – De­vil Dolls eg­na klubb­lo­kal. Mitt i Ham­mar­dals in­du­stri­om­rå­de, i en fas­tig­het som ti­di­ga­re var en svinstia, på top­pen av en sop­tipp där gam­la Klara­kvar­te­ren (bland an­nat) lig­ger ned­gräv­da.

Vatt­net i om­rå­det – det av­råds man från att dric­ka.

– Skul­le vatt­net va­ra schysst här skul­le det här ald­rig ha fun­nits. Här får man le­va, sä­ger Mad­diz i De­vil Dolls MC.

To­talt är de 14 i klub­ben. Al­la kvin­nor.

– Vi be­hö­ver in­te ett drag­plås­ter i form av en man, vi kör själ­va. Vi är själv­stän­di­ga bi­kers. El­ler hardco­re öd­mju­ka mor­mor och far­mor, sä­ger Mad­diz och skrat­tar.

Öd­mjuk­het och re­spekt

För öd­mjuk­het och re­spekt be­hövs i den starkt mans­do­mi­ne­ra­de bi­ker­kul­tu­ren, det är bå­de Mad­diz och LP, som ock­så är med i klub­ben, över­rens om.

– Kil­lar­na är all­tid gla­da när de ser oss. Vi har verk­li­gen eta­ble­rat oss se­ri­öst, de vet att det in­te är nå­got laj­laj, sä­ger LP.

– Det har va­rit tuf­fa år som tjej att kö­ra hoj och när man star­tar en klubb har man myc­ket att le­va upp till. Man ska kö­ra och man ska be­te sig, an­nars får man då­ligt ryk­te, sä­ger Mad­diz.

De stäl­ler of­ta upp på oli­ka väl­gö­ren­hets­gre­jer och cha­ri­ty runs, som oli­ka klub­bar ar­ran­ge­rar. Bland an­nat emot barn­can­cer och bröst­can­cer och för att hjäl­pa vålds­ut­sat­ta kvin­nor och kvin­nor som fast­nat i pro­sti­tu­tion.

Bygg­de lo­ka­len själ­va

Ti­di­ga­re ha­de de lo­ka­ler i Slags­ta, men där fanns det in­te plats för mo­tor­cyklar och mec­kan­de. Si­na nya lo­ka­ler i Ham­mar­dals in­du­stri­om­rå­de har de, för­u­tom elen, byggt och fix­at helt själ­va.

– Vi har lärt oss byg­ga ge­nom att kol­la på Youtu­be, sä­ger de och skrat­tar.

Och den kom­mer verk­li­gen va­ra ett lyft för klub­ben.

– Här kan vi va­ra och um­gås om vint­rar­na och ha vå­ra mo­tor­cyklar här. Det kom­mer bli så bra, vi har tje­jer som är väl­digt duk­ti­ga på att mec­ka, så vi lär he­la ti­den av varand­ra, sä­ger Mad­diz.

De är den en­da svens­ka chap­tern – De­vil Dolls star­ta­de för snart 20 år se­dan i Ka­li­for­ni­en. Men för Mad­diz och LP bör­ja­de bi­ker­dröm­mar­na myc­ket ti­di­ga­re än så.

– Mitt hoj­liv bör­ja­de när jag var tio år. Jag såg en film och var fast. Jag be­stäm­de att när jag blir stor ska jag va­ra med i en av Sve­ri­ges störs­ta tjejklub­bar och kö­ra hoj. Och allt det har hänt, sä­ger Mad­diz.

– Ja, hoj­li­vet har all­tid fun­nits där. Jag gil­la­de att mec­ka och var­för det in­te blev bi­lar vet jag in­te. Men ho­jar är så myc­ket fri­het, sä­ger LP.

Hur då?

– Du vet, du tar ut din mo­tor­cy­keln, drar på dig skinn­klä­der­na och åker ut. Ba­ra töm­mer hjär­nan. Sen kom­mer mån­dag, då är det dags att dra på dig ar­bets­klä­der­na igen, job­ba och va­ra mam­ma och mor­mor och far­mor och allt det där. Sen sät­ter du dig på ho­jen igen, och ing­et av var­dags­li­vet ex­i­ste­rar, sä­ger Mad­diz.

– Det är så här­ligt allt­så. Du vet, när du sit­ter där, du kän­ner al­la luk­ter, ko­bajs... Har jag ont i ryg­gen går det över så fort jag pac­kar ho­jen och drar ut på tur, sä­ger LP.

Vi be­hö­ver in­te ett drag­plås­ter i form av en man, vi kör själ­va. Vi är själv­stän­di­ga bi­kers.

ÄLS­KAR HOJ­LI­VET. Snart flyt­tar De­vil Dolls från Slags­ta i Bot­kyr­ka till Ham­mar­dals in­du­stri­om­rå­de i Hud­dinge. Där får de mer plats för mec­kan­de. Från väns­ter: Ca­ro­la Lind­ström, Gabri­e­la Holl­man lars­son, Pia Ki­e­nast, In­kan Port­noff

DE­RAS TUR NU. ”Jag har job­bat, dis­kat, stä­dat, pas­sat bar­nen och hand­lat. Jag har gjort allt det. Nu är det min tur och mi­na barn stöd­jer mig i allt. En­da kra­vet de har är att jag sms:ar när vi star­tar var­je tur”, sä­ger Mad­diz (till väns­ter) i De­vil...

KLUBB. ”Även när vi är ute och är på en plats där det är en mas­sa and­ra män­ni­skor och band spe­lar läm­nar vi ald­rig varand­ra, vi har så kul till­sam­mans”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.