En­ga­ge­mang­et finns visst i nor­ra Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA - DILSHAN FER­NAN­DO Re­por­ter Pra­ta med mig! dilshan.fer­nan­do @di­rekt­press.se

Siff­ror­na ta­lar sitt tyd­li­ga språk. Sta­tisti­ken vi­sar att det är för få i nor­ra Bot­kyr­ka som går och rös­tar. Fol­ket här är kef­fa på det där med po­li­tik. Kef­fa på att gå och rös­ta. Men vi är ju fak­tiskt in­te så kas­sa. En av ung­do­mar­na från pro­jek­tet ”Höj din röst - Nor­ra B” rik­ta­de min upp­märk­sam­het mot nå­got som många in­te tän­ker på. Sam­ma brö­der, syst­rar, ku­si­ner och för­äld­rar som in­te läg­ger li­ka myc­ket tid på svensk po­li­tik som du, har i många fall sten­koll på vad som hän­der i de­ras hem­län­der. De vet allt om ira­kis­ka par­la­mentsva­let, om kur­der­nas om­röst­ning för själv­stän­dig­het och det hi­sto­ris­ka va­let i So­ma­lia.

En­ga­ge­mang finns på många ni­vå­er, men vå­ra be­sluts­fat­ta­re att för­enk­la in­for­ma­tio­nen så att fler kän­ner sig del­ak­ti­ga. Det tyc­ker i al­la fall ung­do­mar­na jag träf­fat i vec­kan. På näs­ta upp­slag kan ni lä­sa mer om “Höj din röst - Nor­ra B” och hur ung­do­mar­na i Al­by vill hö­ja val­del­ta­gan­det i sin kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.