De ska få Al­by att rös­ta i höst

HÖJ DIN RÖST – NOR­RA B vill gö­ra det en­kelt Val­del­ta­gan­det i Al­by är det lägs­ta i Bot­kyr­ka och näst lägst i he­la lä­net. I vis­sa val­di­strikt här gick ba­ra hälf­ten och rös­ta­de i för­ra va­let. I hös­tens val ska fler här gå till va­lur­nor­na – det har en grupp u

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER - SÄG VAD DU TYC­KER! BOTKYRKADIREKT.SE Dilshan Fer­nan­do

Med knappt tre må­na­der kvar till va­let har en sam­ling lo­ka­la ung­do­mar sam­lats i mö­tes­plat­sen ”Al­bys hjär­ta”. Grup­pen kal­lar sig själ­va ”Höj din röst - Nor­ra B”.

Vad är de­ras mål? Att hö­ja den där siff­ran. Siff­ran som al­la ung­do­mar­na i rum­met kan rabb­la ut­an­till, bak­läng­es i söm­nen.

– 51,3 pro­cent. Det låg val­del­ta­gan­det på i de­lar av Al­by­ber­get i riks­dags­va­let 2014, sä­ger Ve­ro­ni­ka Bec­ki­us, kam­panj­le­da­re för pro­jek­tet.

Finns in­tres­se för po­li­tik

Så var­för rös­tar in­te folk i nor­ra Bot­kyr­ka? Ung­do­mar­na kän­ner många av dem som in­te rös­tar. I många fall är det kom­pi­sen, sys­ko­net el­ler till och med för­äl­dern.

– När det kom­mer till äld­re – vi mås­te hit­ta ett sätt att gö­ra po­li­ti­ken enkla­re för dem. Det är som att in­stal­le­ra en da­tor, många kom­mer hit och har in­te in­stal­la­tio­nen, sä­ger Mohammed Jab­bar, 21 år.

Fi­rat Sa­hin, 18 år, in­stäm­mer. En­ligt ho­nom finns det ett po­li­tiskt en­ga­ge­mang hos många. Men par­ti­er­nas in­for­ma­tion mås­te bli mer lät­till­gäng­lig.

– Många föl­jer ju po­li­ti­ken från vå­ra hem­län­der. Men de för­står in­te allt med hur va­let fun­ge­rar i Sve­ri­ge. Vis­sa vet in­te ens att man kan rös­ta på lands­ting och kom­mun, sä­ger Fi­rat Sa­hin.

–Al­la för­står in­te all­tid de svå­ra or­den som an­vänds. Till ex­em­pel bor­de par­ti­er­na skic­ka ut bro­schy­rer på oli­ka språk för att un­der­lät­ta, sä­ger Gül­se Ca­pan, 17 år.

”Vi kom­mer att lyc­kas”

För att hö­ja Bot­kyr­kas val­del­ta­gan­de gör ung­do­mar­na en­kä­ter med folk. För att för­stå vad män­ni­skor i nor­ra Bot­kyr­ka tyc­ker om va­let.

När va­let när­mar sig ska de ord­na öpp­na pa­nel­sam­tal med in­bjud­na gäs­ter.

— Vi vill få folk som van­ligt­vis in­te går på po­li­tis­ka events att kom­ma. Det kom­mer vi lyc­kas med till stor del på grund av hur vi tänkt i re­kry­te­ring­en av vå­ra ung­do­mar, sä­ger Ve­ro­ni­ka Bec­ki­us.

Ung­do­mar­na kom­mer från en rad oli­ka för­e­ning­ar, till ex­em­pel ” This is Al­by”, Fitt­ja IF och Ko­ny­aspor KIF. De kän­ner många i si­na om­rå­den och kan nå ut på ett an­nat sätt än vad po­li­ti­ker och tjäns­te­män kan, tror de.

— Att ha ett så brett nät­verk så att ung­do­mar­na kan nå ut till män­ni­skor från oli­ka håll och kan­ter kom­mer va­ra ett vik­tigt verk­tyg för oss, sä­ger Ve­ro­ni­ka Bec­ki­us.

”Kom och pra­ta med oss”

Yt­ters­ta an­sva­ret lig­ger hos po­li­ti­ker­na är al­la över­ens om. Men hur ska de gö­ra? Hur gör man så att män­ni­skor i för­or­ter­na kän­ner att de kan på­ver­ka svensk po­li­tik?

— Po­li­ti­ker­na bor­de vi­sa att det här in­te är en ”no go­zo­ne”. De kan kom­ma och pra­ta med oss som bor här så att vi för­står vad de vill. Of­ta får vi ba­ra hö­ra vad de vill gö­ra och in­te hur de vill gö­ra, sä­ger Gül­se Ca­pan.

Ba­ra da­gen in­nan grup­pens mö­te har Mo­de­ra­ter­nas par­ti­le­da­re Ulf Kris­ters­son stått i Fitt­ja Cent­rum för att pra­ta med me­dia om lös­ning­ar på gäng­kri­mi­na­li­tet.

Men ung­do­mar­na är in­te nöj­da. Många viss­te in­te ens om be­sö­ket.

— Det är skill­nad på att dy­ka upp en gång kloc­kan nio på mor­go­nen och håll press­träff, och att fak­tiskt åka ut hit re­gel­bun­det. Po­li­ti­ker­na mås­te vi­sa sig för de bo­en­de ock­så, istäl­let för att göm­ma sig bakom en ka­me­ra, sä­ger Ve­ro­ni­ka Bec­ki­us.

Många föl­jer ju po­li­ti­ken från vå­ra hem­län­der. Men de för­står in­te allt med hur va­let fun­ge­rar i Sve­ri­ge.

ING­EN NO GO-ZON. ”Po­li­ti­ker­na bor­de åka hit och vi­sa att det här in­te är en no go-zo­ne” sä­ger 17-åri­ga Gül­se Ca­pan, en av al­la unga vux­na som ar­be­tar med ”Höj din röst – Nor­ra B”.

SKA FÅ FLER ATT RÖS­TA. ”Var­je pro­cent

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.