Luft­kon­di­tio­ne­ring i SL:s nya lyxtåg: Ska test­kö­ras

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER - Patrik Wirén

Det förs­ta C30-tå­get, även kal­lat ”lyxtå­get”, med luft­kon­di­tio­ne­ring och fler plat­ser för barn­vag­nar och rull­sto­lar, har rul­lat in på svensk mark. Nu vän­tar ett an­tal tes­ter in­nan det sätts in i tra­fik.

Un­der sön­da­gen för­ra vec­kan kom fle­ra rap­por­ter om att det nya C30-tå­get, även kal­lat ” lyxtå­get”, synts på spå­ren i Årsta­dal. To­talt har 48 tåg, vil­ket in­ne­bär 96 vag- nar, köpts in och nu är det allt­så det förs­ta på svensk mark.

2021 vän­tas samt­li­ga 48 tåg, som till­ver­kas i Tyskland, va­ra i tra­fik.

Mer in­fo in­om kort

SL:s pressta­les­per­son Claes Kei­su vill dock in­te sä­ga så myc­ket om det ny­an­län­da tå­get.

– I nu­lä­get kan vi ba­ra kon­sta­te­ra att det har kom­mit till Sve­ri­ge och att vi kom­mer gå ut med mer in­for­ma­tion in­om kort, sä­ger han.

Känt se­dan ti­di­ga­re är att C30 har luft­kon­di­tio­ne­ring och fler plat­ser för barn­vag­nar och rull­sto­lar. Men det kom­mer drö­ja in­nan Stock­holms re­se­nä­rer kan ta en pre­miär­tur med tå­get, som kom­mer att kö­ras längs rö­da lin­jen.

– Det ska ge­nom­gå ett stort an­tal tes­ter in­nan den tas i bruk, så det lig­ger en bit fram i ti­den. Vi vet i dag in­te när det kom­mer att sät­tas i tra­fik, sä­ger Claes Kei­su.

FO­TO: HIL­LA­RY TALVIK

PÅ SVENSK MARK. Bil­den togs i Årsta­dal där C30-tå­get syn­tes un­der sön­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.