T-ba­nan till Kung­ens kur­va

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER - Hen­rik Lindstedt

– Den som har va­rit på Skär­hol­mens tun­nel­ba­nesta­tion vet att där kan man in­te vän­da ett tåg. Tå­gen kom­mer be­hö­va ett ny­byggt vänd­spår. Då är det in­te många hund­ra me­ter att dra det spå­ret till Kung­ens kur­va, för­kla­rar Karl Hen­riks­son (KD), kom­mu­nal­råd i Hud­dinge och grupple­da­re i tra­fik­nämn­den i Stock­holms läns lands­ting.

De tek­nis­ka de­tal­jer­na om hur ett vänd­spår ska byg­gas har in­te spi­kats. Karl Hen­riks­son tror att det kom­mer krä­vas en fort­sätt­ning av Sve­rige­för­hand­ling­en.

– Kung­ens kur­va är som en en­da stor par­ke­rings­plats idag. I vår och kom­mu­nens fram­tids­vi­sion är det en stad som in­te är li­ka be­ro­en­de av bi­len och då be­hö­ver vi ka­pa­ci­tets­stärkt kol­lek­tiv­tra­fik.

Hur ska det fi­nan­sie­ras?

– Un­der­jor­disk tun­nel­ba­na kos­tar 1 mil­jard att byg­ga, det är in­te låg­pris på nå­got sätt. Det som är bra med den här lös­ning­en är att det är en gans­ka kort sträc­ka och att det än­då be­hö­ver byg­gas vänd­spår. Då kan vi an­vän­da den re­sur­sen för att få det så billigt som möj­ligt, sä­ger Karl Hen­riks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.