S lo­var bo-ga­ran­ti­er för unga i Bot­kyr­ka

BO­STADS­BRIST. Men en värd i Uttran kör helt ut­an kö

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Pet­ter Beck­man

Ung­e­fär sex år tar det att få en lä­gen­het hos Bot­kyr­ka­byg­gen. Den ti­den ska hal­ve­ras med en ny ga­ran­ti för unga, lo­var (S) i Bot­kyr­ka. ”Hur den ska ut­for­mas vill vi ut­re­da i höst”, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S).

Sex år är en lång vän­tan för en 18-åring som kö­ar för en egen lä­gen­het. S lo­var nu en ”flyt­ta-hem­i­från-ga­ran­ti” som ska hal­ve­ra kö­ti­den. Sam­ti­digt er­bju­der en pri­vatvärd i Uttran första­hands­kon­trakt åt 20-åring­ar – helt ut­an kö.

Jag tror det hind­rar den per­son­li­ga ut­veck­ling­en och bi­drar till psy­kisk ohäl­sa att bo hem­ma så länge.

23-åri­ga Fe­li­cia Ol­sen, upp­växt i Tum­ba var snabb att ta chan­sen i vå­ras när pri­vat­vär­den Lil­jestrand la ut ett 20-tal ny­re­no­ve­ra­de hy­reslä­gen­he­ter i det gam­la sjuk­hem­met Sandstu­gan i Uttran på sin webb­si­da.

– De kör först till kvarn­prin­ci­pen och jag fick kon­trakt da­gen ef­ter att jag skic­kat in min an­sö­kan, be­rät­tar hon.

Fram till dess ha­de hon satt sitt hopp till kom­mu­nens bo­stads­kö, pre­cis som tu­sen­tals and­ra unga i kom­mu­nen. Vän­te­ti­den där är runt sex år.

– Jag ställ­de mig i kön när jag fyll­de 18. Ibland har jag le­gat på 5:e plats, ibland på 40:e. Men jag be­ta­lar hell­re li­te mer för att få en fräsch, ny lä­gen­het, sä­ger Fe­li­cia, som job­bar som kas­sörs­ka i en mat­bu­tik.

Lil­jestrand har idag drygt 200 lä­gen­he­ter på det gam­la sjuk­hus­om­rå­det. 74 yt­ter­li­ga­re blir kla­ra näs­ta vår och man pla­ne­rar att byg­ga än­nu fler läng­re fram.

74 öron­märk­ta lä­gen­he­ter

Hos Bot­kyr­ka­byg­gen finns idag 74 lä­gen­he­ter öron­mär­ka för unga. Men det räc­ker in­te på långa vägar för att täc­ka be­ho­ven. Det står 1 863 per­so­ner i ål­dern 18-25 i den lo­ka­la bo­stads­kön.

– Ma­jo­ri­te­ten av mi­na vän­ner är 25 år och bor hem­ma. Någ­ra i min ål­der gör det ock­så. Det är ett ohåll­bart sam­häl­le där unga in­te får kom­ma ut och stå på eg­na ben, sä­ger Da­ni­el Gott­lind, 30 år, Uttran.

Själv fick han sin förs­ta lä­gen­het som 17-åring ge­nom so­ci­al­tjäns­ten, ef­tersom han in­te kun­de bo kvar hem­ma. Han är tack­sam, men tyc­ker det är tra­giskt att det ska krä­vas aku­ta so­ci­a­la pro­blem för att man ska pri­o­ri­te­ras.

– Det är som att unga med sta­bi­la fa­mil­jer be­straf­fas. Jag tror det hind­rar den per­son­li­ga ut­veck­ling­en och bi­drar till psy­kisk ohäl­sa att bo hem­ma så länge, sä­ger Da­ni­el Gott­lind.

Ga­ran­te­ras egen bo­stad

I förr­för­ra veckan pre­sen­te­ra­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Bot­kyr­ka ett vallöf­te om en ” flyt­ta- hem­i­från- ga­ran­ti”: Den 18-åring som stäl­ler sig i bo­stads­kön ska ga­ran­te­ras egen bo­stad ” in­om rim­lig tid”.

– Ex­akt hur ga­ran­tin ska ut­for­mas vill vi ut­re­da i höst. Rim­ligt är att vi ska minst hal­ve­ra kö­ti­den för den­na grupp, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S), kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de.

– Det finns ett enormt be­hov. Vi hör det när vi är ute och pra­tar med folk: ”Hur ska vå­ra ung­do­mar kun­na flyt­ta hem­i­från? Hur ska de kun­na star­ta si­na liv?”. Jag vill att al­la Bot­kyrkaung­do­mar ska ga­ran­te­ras en förs­ta bo­stad i Bot­kyr­ka, sä­ger hon.

Da­ni­el Gott­lind är skep­tisk.

– En ga­ran­ti lå­ter fint, men hur ska det gå till? Jag li­tar in­te på vad nå­gon po­li­ti­ker sä­ger när det är valår. Mo­de­ra­ter­na av­fär­dar Sga­ran­tin som ”ore­a­lis­tiskt och po­pu­lis­tiskt”. C kal­lar löf­tet för ” pla­kat­po­li­tik”. Bå­de M och C vill istäl­let säl­ja av mer av Bot­kyr­ka­byg­gens be­stånd för att med peng­ar­na som kom­mer in kun­na byg­ga fler bil­li­ga små­lä­gen­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.