Låt oss som äls­kar fot­boll få ha den här som­ma­ren

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA - DILSHAN FERNANDO Re­por­ter Pra­ta med mig! dilshan.fernando@di­rekt­press.se

Sve­ri­ge har spar­kat igång sitt VM. “Suck, mer fot­boll” tän­ker vis­sa. “Änt­li­gen!”, tän­ker and­ra. Fot­boll är värl­dens störs­ta sport av en an­led­ning. Du be­hö­ver in­te så myc­ket om du vill li­ra. I vis­sa fall räc­ker det med med ett par föt­ter och en alu­mi­ni­um­burk. Det är där­för fot­bol­len är stör­re än ex­em­pel­vis ishoc­keyn. Al­la i he­la värl­den kan va­ra med oav­sett vad plån­bo­ken väger.

Det är där­för stäm­ning­en var så ma­gisk när Sve­ri­ges vinst mot Syd­ko­rea vi­sa­des på stor­bild på Al­by­tor­get. Ni som var där vet vad jag pra­tar om. Män­ni­skor från al­la håll och kan­ter sam­la­des kloc­kan två på en måndag för att he­ja och skri­ka fram sitt lands­lag. “Fot­bol­len för­e­nar” är en kly­scha, men för­sök mot­be­vi­sa mig om att den in­te stäm­mer.

Om jag miss­lyc­kats med att över­ta­la er som suc­ka­de i bör­jan så är det okej, jag lå­ter er va­ra. Kom ba­ra ihåg att jag mås­te ge­nom­li­da Me­lo­di­festi­val-yran var­je år.

Så låt oss få den­na som­mar, för vi får den ba­ra var fjär­de år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.