S förslag om mil­jard­sats­ning på mil­jon­pro­gram­men

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Det­ta vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na gö­ra un­der näs­ta man­dat­pe­ri­od för att mins­ka på seg­re­ga­tio­nen. S lo­var en mil­jard kro­nor år­li­gen till upp­rust­ning och re­no­ve­ring i mil­jon­pro­gram­men. Sat­sa 2,2 mil­jar­der år­li­gen från 2020 på att öka trygg­he­ten och för­bätt­ra den so­ci­a­la si­tu­a­tio­nen i Sve­ri­ges ut­sat­ta om­rå­den. Peng­ar­na ska bland an­nat gå till ut­bild­ning, ka­me­raö­ver­vak­ning och fler po­li­ser. Fler stu­dent­bo­stä­der ska byg­gas i yt­terstads­om­rå­den. Fas­tig­hets­ä­ga­re ska kun­na in­fö­ra tak för an­tal bo­en­de per lä­gen­het för att stop­pa trång­bodd­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.