Par­ti­er­na lo­var: Vi ska föl­ja la­gen

Al­la par­ti­er­na i Bot­kyr­ka är över­ens: kom­mu­nen mås­te bör­ja le­va upp till si­na skyl­dig­he­ter när det gäl­ler fins­ka språ­kets ställ­ning. – Vi har stag­ne­rat, men nu ska vi ta näs­ta språng, sa Tu­va Lund (S) vid en ut­fråg­ning.

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA - Pet­ter Beck­man

Po­li­ti­ker från M, S, L, MP, KD och V ställ­des mot väg­gen av det sve­rige­fins­ka för­e­nings­li­vet i Bot­kyr­ka i slu­tet på maj. En ny lag är på väg som ökar kra­ven på kom­mu­ner­na.

– Är ni be­red­da att ac­cep­te­ra att kom­mu­nen är två­språ­kig på fins­ka och svens­ka, und­ra­de Mat­ti Oh­ta­maa i publi­ken.

– Ja, ro­pa­de kom­mu­nal­rå­det Tu­va Lund (S).

– Na­tur­ligt­vis, sa Lars Jo­hans­son ( L) och la ett eget förslag om skyl­tar vid in­far­ter­na om att Bot­kyr­ka är ett finskt för­valt­nings­om­rå­de.

Ste­fan Day­ne (KD) fö­reslog att en in­for­ma­tions­bro­schyr skul­le spri­das till po­li­ti­ker och tjäns­te­män för att rå­da bot på kun­skaps­bris­ten.

Wil­ly Vi­i­ta­la (M) med­gav att hans par­ti in­te ha­de pri­o­ri­te­rat frå­gan, men fram­höll att la­gen själv­klart ska föl­jas.

När det gäl­ler för­sko­la på fins­ka la­de han dock in en re­ser­va­tion:

– Det mås­te fin­nas en ef­ter­frå­gan som mot­sva­rar kost­na­den, fram­höll Vi­i­ta­la, men fick mot­hugg av Tu­va Lund som på­pe­ka­de att det en­ligt la­gen räc­ker med ett en­da barn.

Hon be­rät­ta­de att finsk­språ­kig öp­pen för­sko­la nu kan er­bju­das en dag i veckan i Storvre­ten och att sam­ma sak för­be­reds i nor­ra Bot­kyr­ka.

Ex­em­pel från Ha­ninge vi­sar att en finsk­språ­kig skol­klass som star­tar med få ele­ver le­der till ökad ef­ter­frå­gan när verk­sam­he­ten är igång.

– Ja, man mås­te vå­ga bör­ja, in­te ba­ra tän­ka att det är för li­tet un­der­lag. det har jag verk­li­gen ta­git med mig, sa Ma­rit Nor­mas­dot­ter (V).

Och Em­b­la Holm­lid Ko­len­da (MP) un­der­strök vik­ten av att lyss­na på med­bor­gar­na.

– Det är ni som är ex­per­ter­na. Se­dan års­skif­tet har vi lärt oss väl­digt myc­ket.

FOTO: BOT­KYR­KA K:N

TILLMÖTESGÅENDE. Lars Jo­hans­son (L), i mit­ten, fö­reslog skyl­tar på fins­ka vid in­far­ter­na till Bot­kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.