MP vill ha sex tim­mars ar­bets­dag

BotkyrkaDirekt Södra - - ÅSIKT & DEBATT -

Mil­jö­par­ti­et i Bot­kyr­ka vill in­fö­ra sex tim­mars ar­bets­dag på för­sök i en en­het i en av kom­mu­nens verk­sam­he­ter näs­ta man­dat­pe­ri­od. Det är en vik­tig åt­gärd för att kom­ma åt ske­nan­de sjuk­skriv­ning­ar och för att ska­pa bätt­re ba­lans mel­lan ar­be­te och fri­tid.

Det är dags att vi bör­jar ta ut den öka­de pro­duk­ti­vi­te­ten i sam­häl­let i mer tid till fa­milj, vän­ner och åter­hämt­ning. Få sats­ning­ar ger li­ka tyd­li­ga ef­fek­ter för mins­kad stress och bätt­re sömn som sänkt ar­bets­tid med bi­be­hål­len lön. Sam­ti­digt kan vi fo­ku­se­ra mer un­der ar­bets­ti­den och ha ork kvar att va­ra när­va­ran­de för barn, för­äld­rar och vän­ner ef­ter job­bet.

I Bot­kyr­ka lig­ger an­ta­let sjuk­skriv­ning­ar över me­del bå­de i Stock­holms län och i he­la Sve­ri­ge. Tren­den är att fler och fler, fram­förallt in­om kvin­no­do­mi- ne­r­a­de yr­ken, drab­bas av stress­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar och psy­kisk ohäl­sa. Det­ta sker sam­ti­digt som enor­ma pro­duk­ti­vi­tets­ök­ning­ar gör oss allt mer ef­fek­ti­va un­der ar­bets­tid.

Tack va­re ny tek­nik och di­gi­ta­li­se­ring kan vi pro­du­ce­ra be­tyd­ligt mer per ar­be­tad tim­me idag än för ba­ra 10-20 år se­dan. Vi kan och bör ta ut en del av ef­fek­ti­vi­se­ring­ar­na av ar­be­te i mer fri­tid, fram­förallt in­om yr­ken där ar­bets­be­last­ning­en är som högst.

Att sän­ka ar­bets­ti­den är in­te gra­tis, li­ka li­te som nya konst­gräs­pla­ner el­ler hår­da­re straff för kri­mi­nel­la skul­le va­ra gra­tis. Vins­ter­na är dock up­pen­ba­ra i form av ökad livs­kva­li­tet och för­bätt­rad ar­bets­mil­jö – det mås­te få kos­ta. Sam­ti­digt finns det ock­så eko­no­mis­ka vins­ter med att sän­ka ar­bets­ti­den i form av fär­re sjuk­skriv­ning­ar och läng- re per­so­nal­om­sätt­ning.

Kom­mu­ner med kor­ta­re ar­bets­tid men bi­be­hål­len lön får en kon­kur­rens­för­del om per­so­nal i bri­styr­ken. För­sök i and­ra kom­mu­ner vi­sar att per­so­nal­om­sätt­ning­en mins­kar och att det blir lät­ta­re att ny­re­kry­te­ra. När vi sän­ker ar­bets­ti­den möj­lig­gör vi ock­så för ett håll­bart ar­bets­liv hög­re upp i åld­rar­na.

Vi tar den psy­kis­ka ohäl­san på all­var. Det är dags att bry­ta tren­den och sän­ka an­de­len sjuk­skriv­na i Bot­kyr­ka. Ett för­sök med sex tim­mars ar­bets­dag ger en god grund för att gå vi­da­re mot ett håll­bart ar­bets­liv.

FOTO: PET­TER BECK­MAN

NYSTART. Vi har fått in myc­ket nytt blod och det känns som en kick, sä­ger Ni­hal To­zak (i mit­ten), en av MP:s nya kan­di­da­ter, om­gi­ven av kom­mu­nal­rå­det Myr­na Pers­son och grupple­da­ren Ali Khalil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.