Tul­linge­bor tving­as ko­ka sitt vat­ten

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Hen­rik Lindstedt

Nya vat­ten­pro­ver från Tul­linge­berg vi­sar att det finns kvar bak­te­ri­er i vatt­net. Bot­kyr­ka kom­mun re­kom­men­de­rar där­för att bo­en­de i om­rå­det fort­sät­ter att ko­ka sitt dricks­vat­ten.

Förra vec­kan upp­täck­tes ko­li­for­ma bak­te­ri­er i Tul­linge­bergs dricks­vat­ten. Kom­mu­nen gick där­för ut med en upp­ma­ning till de bo­en­de i om­rå­det om att ko­ka dricks­vatt­net.

I mån­dags kom nya provsvar som vi­sar att det finns bak­te­ri­er kvar i vatt­net.

–Vi för­läng­er konknings­re­kom­men­da­tion enen vec­ka för att kun­na ga­ran­te­ra att vi har ett gott och sä­kert vat­ten igen, sä­ger Åsa Eng­wall, för­valt­nings­chef för tek­nis­ka för­valt­ning­en.

Ko­li­for­ma bak­te­ri­er fö­re­kom­mer bland an­nat i av­fö­ring.

– Men det be­hö­ver in­te va­ra av­fö­ring, ut­an det kan li­ka gär­na kom­ma från jor­den el­ler regn­vat­ten. Det är just det vi be­hö­ver ut­re­da nu, vad käl­lan är och vad or­sa­ken till för­ore­ning­en är, sa Linda Ev­jen, VA- chef på Bot­kyr­ka kom­mun, till Bot­kyr­kaDi­rekt förra vec­kan.

Hur far­ligt är vatt­net?

– Det van­li­gas­te är il­lamå­en­de och oro i ma­gen. Om man mår då­ligt re­kom­men­de­rar vi att man kon­tak­tar sjuk­vårdsupp­lys­ning­en.

Vatt­net bör in­te dric­kas el­ler an­vän­das till mat­lag­ning. Men det ska in­te va­ra far­ligt att till ex­em­pel du­scha.

Vatt­net hål­ler på att des­in­fi­ce­ras med klor. Kom­mu­nen vill ha minst två vat­ten­pro­ver i rad som vi­sar att vatt­net är tjän­ligt in­nan de hä­ver kok­nings­re­kom­men­da­tio­nen. När vatt­net är sä­kert att dric­ka igen kom­mer de bo­en­de i Tul­linge­berg att med­de­las via sms.

FOTO: MOSTPHOTOS

KO­KA VI­DA­RE. Bot­kyr­ka­bor re­kom­men­de­ras att in­te dric­ka vatt­net di­rekt från kra­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.