Gra­tis SL-kort slu­tar gäl­la – för ti­digt

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Trots att sko­lan in­te bör­jar för­rän den 20 au­gusti slu­ta­de de gra­tis SL-kor­ten för unga att gäl­la re­dan den 10 au­gusti. Claes Kei­su på SL:s press­av­del­ning för­kla­rar hur man har tänkt.

– När vi sat­te slut­da­tu­met gjor­de vi det med tan­ke på att skol­bil­jett och fri­tids­bil­jett bör­jar gäl­la den 10 au­gusti. Men vi in­ser nu att det var ett tan­ke­fel, sä­ger han.

Pro­ble­met är att al­la skolung­do­mar i Stock­holms stad som bor på ett visst av­stånd från sin sko­la får ett gra­tis ter­mins­kort. Men des­sa de­las ut först i sam­band med skol­star­ten – det vill sä­ga tio da­gar ef­ter som­mar­lov­skor­tet slu­tat gäl­la.

Felet är en­ligt SL in­te möj­ligt att rät­ta till i år, men en­ligt Claes Kei­su ska det rät­tas till näs­ta år.

FOTO: JANNIE FLODMAN

”TAN­KE­FEL”. I fre­dags slu­tar som­mar­lov­skor­ten att gäl­la trots att det är en dryg vec­ka kvar av lo­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.