”Svå­ra­re för­ut­spå re­sul­ta­tet nu”

Bot­kyr­ka be­skrivs of­ta som en de­lad kom­mun - och de sto­ra skill­na­der­na mel­lan om­rå­de­na märks in­te minst i hur in­vå­nar­na rös­tar.

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har sut­tit vid mak­ten i Bot­kyr­ka se­dan 1995. Men skill­na­den mel­lan de val­di­strikt där par­ti­et ha­de flest re­spek­ti­ve minst väl­ja­re var stort – 45 pro­cen­ten­he­ter.

Även stö­det för Mo­de­ra­ter­na va­ri­e­rar stort mel­lan kom­mu­nens om­rå­den. I ett val­di­strikt i Fitt­ja fick par­ti­et knappt 5 pro­cent, me­dan det i Uttran fick över 35 pro­cent av rös­ter­na.

De sto­ra skill­na­der­na mel­lan val­kret­sar­na blir tyd­lig ock­så när det gäl­ler Krist­de­mo­kra­ter­na. I Tul­linge­berg fick par­ti­et 2 pro­cent av rös­ter­na – all­ra störst var stö­det i Nors­borgs små­hus­om­rå­de med nä­ra 23 pro­cent (läs mer i ar­ti­keln bred­vid).

An­ni­ka Fredén är uni­ver­si­tets­lek­tor i stats­ve­ten­skap med val och välj­ar­be­te­en­de som två av si­na forsk­nings­om­rå­den.

– Min forsk­ning vi­sar att män­ni­skor in­te ba­ra sö­ker sig till om­rå­den där det bor and­ra med sam­ma vär­de­grund. Vi på­ver­kas ock­så av vad folk om­kring oss rös­tar på, vil­ket får stor be­ty­del­se för un­der­dog-par­ti­er som till ex­em­pel Fi, sä­ger hon.

Nåd­de in­te än­da fram

I Bot­kyr­ka nåd­de Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv in­te över en pro­cent i nå­gon av val­kret­sar­na 2014.

Ge­ne­rellt är al­li­an­sen star­ka­re i nor­ra Bot­kyr­ka, me­dan stö­det för de röd­grö­na är stör­re i söd­ra Bot­kyr­ka. Det går ock­så att se att bo­stads­for­men och in­koms­ten har be­ty­del­se för re­sul­ta­tet. Den med hög­re in­komst som äger sitt bo­en­de ten­de­rar of­ta­re att rös­ta blått. Men det stäm­mer in­te all­tid.

– Att ha en in­komst som räc­ker för att kö­pa en dyr bo­stads­rätt bru­kar in­ne­bä­ra att man är mer be­nä­gen att rös­ta på ett hö­ger­par­ti. Men sam­ti­digt är det in­te en­bart in­komst som styr vad vi rös­tar på, sä­ger hon.

Hur kom­mer det då att gå i va­let i sep­tem­ber? An­ni­ka Fredén kon­sta­te­rar att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ser ut att växa i he­la lan­det, men tilläg­ger att va­let är svå­ra­re att för­ut­se än nor­malt.

– Ock­så för mig som fors­ka­re är det väl­digt oklart in­för det här va­let. Det finns en stör­re rör­lig­het hos väl­jar­na i dag och i årets val är det mer oklart vem som ska sam­ar­be­ta med vem än vid de se­nas­te va­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.