Na­zis­ter vill mar­sche­ra rakt ge­nom Stock­holm

BotkyrkaDirekt Södra - - STOCKHOLM - Sop­hie Stig­fur

Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen har an­sökt om att mar­sche­ra rakt ge­nom cen­tra­la Stock­holm den 25 au­gusti. Sam­ma dag hålls en stor väns­ter­ak­tion.

De tär i en an­sö­kan till po­li­sen som den na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen, NMR, an­sö­ker o matt få mar­sche­ra mel­lan kloc­kan 10 och 18 lör­da­gen 25 au­gusti. Mar­schen ska bör­ja me­den upp­sam­ling vid Ob­ser­va­tor i e lun­den, och sed an­gå via Svea vägen, Hamn­ga­tan och Kungs­träd­går­den för att se­dan av­slu­tas på Mynt­tor­get.

”Eg­na funk­tio­nä­rer kom- mer att fin­nas på plats samt di­a­log­pat­ri­o­ter. Utrust­ning för att an­vän­da ljud kom­mer att an­vän­das. Även even­tu­el­la slag­in­stru­ment. Uppskatt­nings­vis kom­mer 30- 3000 per­so­ner att med­ver­ka, öp­pen in­bju­dan gör en ex­ak­ta­re upp­skatt­ning svår”, står det i an­sö­kan.

NMR har ti­di­ga­re fått till­stånd att de­mon­stre­ra, se­nast i Vis­by un­der Al­me­dals­vec­kan, samt i cen­tra­la Gö­te­borg i hös­tas – där kraf­tigt tu­mult ut­bröt mel­lan na­zis­ter och po­lis. 23 per­so­ner an­hölls på san­no­li­ka skäl miss­tänk­ta för våld­samt upp­lopp.

Stock­holmspo­li­sen vill än­nu in­te kom­men­te­ra an­sö­kan.

– Vi bör­jar ini­ti­alt med in­for­ma­tions­in­hämt­ning. Det är in­te förs­ta gång­en, vi har en hygg­lig er­fa­ren­het av hur vi ska han­te­ra så­dant här för att und­vi­ka kon­flik­ter, sä­ger Lars By­ström på po­li­sens press­tjänst.

Sam­ma dag hålls den väns­ter­präg­la­de de­mon­stra­tio­nen ”Stri­ke back – för­sva­ra strejk­rät­ten”, som en­ligt Fa­ce­book-eve­ne­mang­et be­skrivs som ”en mass­ak­tion grun­dad på ci­vil olyd­nad och di­rekt ak­tion”.

Lars By­ström, Stock­holmspo­li­sen, vill än­nu in­te kom­men­te­ra om väns­ter­ak­tio­nen kom­mer att på­ver­ka po­li­sens be­döm­ning av NMR:s an­sö­kan.

FOTO: MOSTPHOTOS

AN­SÖ­KAN. Na­zis­ter­na vill mar­sche­ra rakt ge­nom Ci­ty. Bland an­nat här på Hamn­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.