Ung­domsmot­tag­ning­en finns för dig!

BotkyrkaDirekt Södra - - STOCKHOLM -

Att be­sö­ka Ung­domsmot­tag­ning­en är gra­tis. Här kan du kan du pra­ta med en vux­en om så­dant som känns vik­tigt el­ler svårt, tes­ta dig för köns­sjuk­do­mar, få pre­ven­tiv­me­del el­ler gö­ra gra­vi­di­tets­test. Per­so­ner­na som ar­be­tar här har tyst­nads­plikt och är barn­mors­kor, sjuk­skö­ters­kor, ku­ra­to­rer och lä­ka­re. Mot­tag­ning­en finns i Hall­un­da och har en mind­re fi­li­al i Storvre­ten i Tum­ba. Läs mer på bot­kyr­ka.se/ung­domsmot­tag­ning­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.