Eld­nings­för­bud i Stock­holms län

BotkyrkaDirekt Södra - - STOCKHOLM -

Det rå­der fort­fa­ran­de ett ge­ne­rellt eld­nings­för­bud i Stock­holms län. Det be­ty­der att du in­te får gö­ra upp eld el­ler gril­la in­nan för­bu­det upp­hör. Det­ta gäl­ler även på all­män­na grill­plat­ser och an­vän­dan­det av en­gångs­gril­lar el­ler storm­kök. Al­la for­mer av öp­pen eld är för­bju­den.

Det är tillåtet att gril­la på egen tomt på upp­höj­da gril­lar. Med egen tomt me­nas till ex­em­pel gård till fler­fa­miljs­hus, vil­la­träd­gård el­ler re­stau­rang­verk­sam­het. Rädd­nings­tjäns­ter­na av­rå­der dock från att gril­la på egen tomt på grund av den ex­tre­ma tor­kan.

Be­döm­ning­en av eld­nings­för­bud är gjord ut­i­från SMHI:s pro­gnos­un­der­lag och i sam­råd med lä­nets rädd­nings­tjäns­ter. Läs mer på bot­kyr­ka.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.