Fort­satt be­hov att ko­ka dricks­vatt­net i Tul­linge­berg

BotkyrkaDirekt Södra - - STOCKHOLM - Läs mer på bot­kyr­ka.se

Vatt­net i Tul­linge­berg har vi­sat ut­slag på ko­li­for­ma bak­te­ri­er. Bot­kyr­ka kom­mun re­kom­men­de­rar se­dan den 1 au­gusti bo­en­de i Tul­linge­berg att ko­ka allt vat­ten som ska dric­kas och an­vän­das för mat­lag­ning. Re­kom­men­da­tio­nen att ko­ka vatt­net gäl­ler fram tills kom­mu­nen har fått be­sked att vatt­net åter är tjän­ligt. Dag­li­ga vat­ten­pro­ver tas på dricks­vatt­net, bå­de i Tul­linge­berg och i re­fe­rens­punk­ter i när­lig­gan­de om­rå­den. – Vi be­hö­ver minst två vat­ten­pro­ver i rad som vi­sar att vatt­net är tjän­ligt in­nan vi kan hä­va kok­nings­re­kom­men­da­tio­nen, sä­ger Åsa Eng­wall, för­valt­nings­chef för tek­nis­ka för­valt­ning­en. Jag vill att bo­en­de i Tul­linge­berg ska va­ra tryg­ga med de be­sked vi läm­nar om vatt­nets kva­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.