Nu drar Bot­kyr­kas festiv

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA - Fri­da Wä­nelöf

Snart är det dags för This is Alby - mu­sik­fes­ti­va­len av unga för unga. – Det vi gör för­änd­rar hur folk ser på Alby. Vi har haft Sve­ri­ges störs­ta ar­tis­ter hos oss. De är in­te räd­da för att kom­ma hit, så där­för bor­de ing­en va­ra det, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Hen­de­lis Is­hak.

Näs­ta helg är Al­bys egen mu­sik­fes­ti­val till­ba­ka.

– Jag är mest stolt över pro­duk­tions­grup­pen – ett gäng ung­do­mar har sam­lats och käm­pat på sin fri­tid – och vår vär­de­grund som byg­ger på kär­lek, re­spekt och ytt­ran­de­fri­het, sä­ger pro­jekt­le­da­ren.

De fles­ta i pro­duk­tions­grup­pen har gått i sko­lan till­sam­mans i Alby och har ar­ran­ge­rat fes­ti­va­len till­sam­mans se­dan den star­ta­de för fem år se­dan. I år har de ock­så fått mer an­svar.

– Vi vil­le ha mer man­dat och det har vi fått. Vi må va­ra unga men vi kan gö­ra vux­nas jobb om vi ba­ra får en push, sä­ger hon och tilläg­ger att hon hop­pas att de­ras ar­be­te även ska inspirera and­ra ung­do­mar.

När de pla­ne­rat fes­ti­va­len har de tre vär­de­grunds­or­den stän­digt va­rit när­va­ran­de.

– Om nå­gon ar­tist är för­doms­full i nå­gon text tar vi upp det i grup­pen. Vi tyc­ker att man bor­de få svä­ra i lå­tar, men in­te mot nå­gon grupp. Vi har till ex­em­pel in­te med ar­tis­ter som skri­ker fuck ai­na, ut­an har valt ar­tis­ter som ock­så står för kär­lek och re­spekt.

Det är ex­tra vik­tigt med tan­ke på att det de se­nas­te åren rap­por­te­rats om fle­ra in­ci­den­ter un­der fes­ti­va­ler, me­nar Hen­de­lis Is­hak.

– Vi har tänkt jät­te­myc­ket på sä­ker­he­ten i år, sä­ger hon och skic­kar med en upp­ma­ning till be­sö­kar­na: – Ifall du ham­nar i bråk, gå till en vux­en. VI kom­mer ha fle­ra vux­na man kan pra­ta med om det händer nå­got, sä­ger hon.

Till årets fes­ti­val har de valt en bland­ning av na­tio­nel­la och lo­ka­la ar­tis­ter – eta­ble­ra­de och up and com­mings.

– Vi har stor mu­sik­histo­ria i Bot­kyr­ka så vi har många att väl­ja på. Vi vill att mu­si­ken på fe­si­va­len ska va­ra hajp, så det känns bra i krop­pen när man hör det.

Ori­a­na Mon­ti­ni, till väns­ter, är ung­domscoatch i Bot­kyr­ka kom­mun. Hon har ar­ran­ge­rat årets fes­ti­val till­sam­mans med 15 ung­do­mar från kom­mu­nen. ”Jag vill att vi ska kun­na vi­sa dem hur ar­be­tet går till när man fix­ar en fes­ti­val. Vik­ti­gast är nu att folk kom­mer och har kul”, sä­ger hon. Till hö­ger fes­ti­va­lens ord­fö­ran­de Andre­as Rau Me­del.

SAM­AR­BE­TE.

Hen­de­lis Is­hak

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.