Det­ta är ”ac­ce­le­ra­ted le­ar­ning”

BotkyrkaDirekt Södra - - KURSER & UTBILDNING -

Ac­ce­le­ra­ted le­ar­ning, el­ler högin­ten­siv in­lär­ning, är en stu­di­e­tek­nik där sto­ra mäng­der in­for­ma­tion ska tas in un­der kort tid.

Den me­tod som Aca­de­my an­vän­der sig av byg­ger på prak­tiskt lä­ran­de med högt tem­po, sam­ar­be­ten i grup­per och stän­dig åter­kopp­ling.

En nog­grann re­kry­te­rings­pro­cess an­vänds för att få am­bi­tiö­sa stu­den­ter med rätt po­ten­ti­al för re­spek­ti­ve ut­bild­nings­in­rikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.