MP: För­tä­ta men spa­ra na­tu­ren

BotkyrkaDirekt Södra - - ÅSIKT & DEBATT -

Just nu för­tä­tas Stock­holms­om­rå­det. Nya stads­de­lar väx­er fram och in­flytt­ning­en lig­ger på re­kord­höga ni­vå­er. Att vi bor allt tä­ta­re är bra på många sätt. Vi kan leva mer håll­bart när vi nytt­jar kol­lek­tiv­tra­fik och spa­rar ener­gi i fler­bo­stads­hus. En bred ar­bets­mark­nad väx­er fram där till­gång­en på ar­bets­kraft och ef­ter­frå­gan på va­ror och tjäns­ter är hög.

Men det är lätt att för­blin­das av för­de­lar­na och mis­sa må­let. Stu­di­er vi­sar att i för­tät­ning­ens spår mins­kar bar­nens ute­mil­jö­er och barn blir be­ro­en­de av vux­na för att kun­na gå ut och le­ka. Bar­nen idag har ett allt mer stil­la­sit­tan­de liv. Sam­ti­digt är forsk­ning­en en­ty­dig om vik­ten av ute­vis­tel­se och rö­rel­se för bar­nens mo­to­ris­ka och kre­a­ti­va ut­veck­ling, för fan­ta­si och för det psy­kis­ka väl­be­fin­nan­det hos så­väl vux­na som barn.

Sva­ret bru­kar bli att vi ska byg­ga fler lek­plat­ser. Fler gung­or, rutsch­ka­nor och gum­mi­mat­tor gjor­da av gam­la bildäck för att bar­nen in­te ska ram­la och slå sig. Men gung­or och rutsch­ka­nor er­sät­ter in­te de långt mer va­ri­e­ra­de ute­mil­jö­er som för­svin­ner när na­tu­ren byggs bort. Sto­ra ste­nar, gre­nar och små kot­tar blir till slott, vand­rings­sta­var och kött­bul­lar som ser­ve­ras med barr och löv. Barn har en enorm kre­a­ti­vi­tet och be­hö­ver inga pek­pin­nar för sin lek.

För­tät­ning och bar­nens ute­mil­jö­er kan men be­hö­ver in­te stå emot varand­ra. Vi vill för­tä­ta var­samt, byg­ga på höj­den sna­ra­re än på bred­den och lå­ta na­tu­ren ta stör­re plats. Även den lil­la na­tur som finns mel­lan hu­sen kan ha höga lek­vär­den. Ge­nom små in­ter­ven­tio­ner vill vi gö­ra na­tu­ren mer in­bju­dan­de – spång­ar att springa på, ett rep att klätt­ra i och ett par stoc­kar för ba­lan­söv­ning­ar räc­ker långt.

In i det längs­ta ska barn­per­spek­ti­vet sty­ra när den nya stads­mil­jön väx­er fram. Na­tu­ren ska va­ra en del av var­je barns upp­växt, även de barn som väx­er upp i en tät­be­byggd kom­mun. För oss i Mil­jö­par­ti­et är det en själv­klar pri­o­ri­te­ring. Där­för vill vi att:

bar­nens ute­mil­jö­er ska fin­nas kvar och ut­veck­las när Bot­kyr­ka väx­er

Bot­kyr­ka ska för­tä­tas var­samt och tä­tortsnä­ra na­tur be­va­ras

skol­vä­gar­na ska va­ra säk­ra med vand­ran­de skol­bus­sar och bil­fria zo­ner. Myr­na Pers­son (MP), kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de för Mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den Ing­er Grön­berg (MP), för­s­kol­lä­ra­re och le­da­mot i kom­mun­full­mäk­ti­ge i Bot­kyr­ka kom­mun

FOTO: MOSTPHOTOS

BYGG IN­TE BORT. Lek­plat­ser kan in­te er­sät­ta na­tu­ren, skri­ver Myr­na Pers­son och Ing­er Grön­berg (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.