Mat och konst i Fittjaköket

I Fittjaköket möts konst och mat tre da­gar i vec­kan un­der som­ma­ren. Att den nya gril­len in­te får an­vän­das hind­rar in­te koc­kar­na från att la­ga mat. I vec­kan la­ga­des till ex­em­pel en ef­ter­rätt från Sy­ri­en i con­tai­nern.

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA - Fri­da Wä­nelöf

Det är onsdag ef­ter­mid­dag och Fittjaköket har pre­cis öpp­nat sin konst­verk­stad för da­gen. En av de åter­kom­man­de be­sö­kar­na är på plats för att pyss­la. I öv­rigt är det ont om be­sö­ka­re.

– Ibland har det va­rit 20 barn här un­der som­ma­ren, jag vet in­te var­för det är fär­re nu, sä­ger le­van­de verk­stads­pe­da­go­gen Yas­min Douib.

Hon och kol­le­gan Emi­lia Wik­ström vill att det ska fin­nas fler plat­ser där barn kan få ut­ryc­ka sig kre­a­tivt.

– Vi vill att fler ska be­rät­ta. Allt är så fo­ku­se­rat på må­let idag. Här hand­lar det om pro­ces­sen, sä­ger Emi­lia Wik­ström.

Ge­org Fran­cis, konst­hallsvärd på Bot­kyr­ka konst­hall, me­nar att de kanske mås­te bli tyd­li­ga­re med att vi­sa vad Fittjaköket har att er­bju­da.

– För jag mär­ker än­då att det här stäl­let be­hövs. Det är många kids som har det som sitt vardagsrum när som­mar­lo­vet kanske in­te är så en­kelt al­la gång­er, sä­ger han.

När konst­verk­sta­den stäng­er tar mat­lag­ning­en vid. Un­der som­ma­ren har Fittjaköket fått ny grill. Grill­för­bu­det har gjort att den in­te kun­nat an­vän­das, men det har in­te stop­pat mat­lag­ning­en. I tors­dags var en kock på plats för att ta till­ba­ka Ra­ma­dan ge­nom att bju­da på en ef­ter­rätt från Sy­ri­en.

FOTO: CLAU­DIO BRI­TOS

KONST. ”Jag gil­lar fär­ger. Jag ska gö­ra en grej till min nal­le­säng”, sä­ger Esil­la Emi­rell, en av Fitt­jakö­kets stam­mi­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.