Krys­sen tog kd-kan­di­da­ten Aday in till full­mäk­ti­ge

Nors­borgs­bon och krist­de­mo­kra­ten Aday Bet­hkin­ne fick över­läg­set flest per­son­kryss i Bot­kyr­ka kom­mun. – Jag tror att många väl­ja­re tänk­te: “Här kom­mer en ung per­son från för­or­ten som kän­ner till pro­ble­men vi har här”, sä­ger han.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­ja Löf­man

Aday Bet­hkin­ne krys­sa­des in i kom­mun­full­mäk­ti­ge, från plats 22 på Krist­de­mo­kra­ter­nas lis­ta till plats 6. Han fick flest per­son­kryss i va­let till Bot­kyr­ka kom­mun­full­mäk­ti­ge, med 1135 per­son­rös­ter. Det var be­tyd­ligt fler än So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Eb­ba Öst­lin, som fick näst flest med si­na 797 per­son­kryss.

– Det känns jät­te­bra att ve­ta att jag har så stort för­tro­en­de bland väl­jar­na i Bot­kyr­ka. Jag är glad och tack­sam för allt stöd, sä­ger Aday Bet­hkin­ne.

KD öka­de kraf­tigt

Krist­de­mo­kra­ter­na i Bot­kyr­ka gjor­de sitt bäs­ta val­re­sul­tat på minst tolv år. Par­ti­et öka­de med näs­tan tre pro­cen­ten­he­ter, från 5,2% till 8,17 %, och de dub­ble­ra­de si­na man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge. En stor del av ök­ning­en finns i Hall­un­da, där Aday Bet­hkin­ne själv bor. Det to­ta­la an­ta­let man­dat har änd­rats från 61 till 75, vil­ket ock­så påverkar ök­ning­en. “Aday­ef­fek­ten” har an­getts som en av an­led­ning­ar­na till Krist­de­mo­kra­ter­nas fram­gång­ar i Bot­kyr­ka.

– Jag tror att många väl- ja­re tänk­te: “Här kom­mer en ung per­son från för­or­ten som kän­ner till pro­ble­men vi har här”. Många kän­ner att de har fått en röst som de in­te ti­di­ga­re haft, sä­ger han.

Ak­tiv kam­panj

Aday Bet­hkin­ne har un­der fle­ra år va­rit ak­tiv i det sy­ri­ans­ka för­e­nings­li­vet i om­rå­det och ställ­de upp i bå­de kom­mun- och riks­dags­va­let. Han har fört en ak­tiv kam­panj i so­ci­a­la me­di­er och bland an­nat lyft frå­gan om att er­kän­na folk­mor­det Sey­fo.

– Jag har en väl­digt nä­ra re­la­tion med män­ni­skor­na i om­rå­det, många kän­de till mig och mitt en­ga­ge­mang re­dan in­nan jag blev po­li­tiskt ak­tiv, sä­ger han.

Aday Bet­hkin­nes vik­ti­gas­te po­li­tis­ka frå­gor, ut­ö­ver att syn­lig­gö­ra ut­sat­ta krist­na mi­no­ri­te­ter i Mel­la­nöstern, är sko­lan och mins­kad kri­mi­na­li­tet.

– Först och främst mås­te vi för­bätt­ra sko­lor­na, de har en vik­tig del i att fånga upp unga som är i risk­zo­nen att dras in i kri­mi­na­li­tet, sä­ger han.

”In­te hu­vu­det i san­den”

Aday Bet­hkin­nes pro­fil­bild på Fa­ce­book pryds av ci­ta­tet ”Po­li­ti­ker ska in­te stop­pa hu­vu­det i san­den”, som han tyc­ker sam­man­fat­tar det han job­bar för.

– Jag ha­de själv in­te för­tro­en­de för po­li­ti­ker ti­di­ga­re, och kän­de att jag ha­de två val: att käm­pa el­ler ge upp. Jag val­de att på­ver­ka, nu är jag här. För­hopp­nings­vis är jag i riks­da­gen ef­ter näs­ta val.

FO­TO: PRI­VAT

FRAM­GÅNGS­RIK. Aday Bet­hkin­ne tror att syn­lig­gö­ra ut­sat­ta krist­na mi­no­ri­te­ter i Mel­la­nöstern har bi­dra­git till hans lyc­ka­de kam­panj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.