Ut med de röd­grö­na – nu tar mit­ten över i Bot­kyr­ka

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na bil­dar ma­jo­ri­tet med Kd, C, L och Mp. Och kic­kar ut Väns­ter­par­ti­et. – S har va­rit mer in­tres­se­ra­de av att be­hål­la si­na poster, sna­ra­re än av vad man fak­tiskt ska kun­na ge­nom­fö­ra med sin nya ma­jo­ri­tet, sä­ger Mats Ei­nars­son (V). BE­SKE­DET

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­gren@di­rekt­press.se

Tolv år av röd­grönt sam­ar­be­te i Bot­kyr­ka går i gra­ven. Det står klart ef­ter att en ny po­li­tisk led­ning blev klar för­ra vec­kan. Det blir S till­sam­mans med KD, C, L och MP som kom­mer att sty­ra kom­mu­nen de närms­ta fy­ra åren. Till­sam­mans får de 38 man­dat – det an­tal som krävs för att få ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

En bred ma­jo­ri­tet med många star­ka krafter, me­nar Eb­ba Öst­lin (S), som nu säk­rar yt­ter­li­ga­re fy­ra år vid mak­ten.

En frå­ga som bå­de KD, C och L gått till val på är att in­fö­ra LOV, la­gen om val­fri­hets­sy­stem, i nom äldre­omsor­gen. Men på Eb­ba Öst­lin lå­ter det in­te som att det är ak­tu­ellt.

– Vi är över­ens om att vi ska öka val­fri­he­ten och ska till­sät­ta en ar­bets­grupp som ska tit­ta på en Bot­kyr­ka­mo­dell för hur det kan se ut. Det finns oli­ka mo­del­ler för hur man kan öka val­fri­he­ten ut­an de sto­ra nack­de­lar som LOV har, sä­ger Eb­ba Öst­lin.

Finns det för­de­lar för med att gö­ra er av med Väns­ter­par­ti­et?

– Det är klart att man i al­la ma­jo­ri­te­ter mås­te ge och ta. I vis­sa frå­gor som vi har ve­lat se för­änd­ring­ar har de sagt nej, till ex­em­pel i val­fri­hets- frå­gan i äldre­omsor­gen, sä­ger Eb­ba Öst­lin.

Men Väns­ter­par­ti­ets grupple­da­re Mats Ei­nars­son är be­svi­ken och me­nar att S nu tar ett kliv hö­gerut. Det ha­de va­rit möj­ligt för de röd­grö­na att sty­ra i mi­no­ri­tet, me­nar han.

– S, V och MP har vis­ser­li­gen för­lo­rat ma­jo­ri­te­ten, men vi skul­le kun­na va­ra ett starkt mi­no­ri­tets­sty­re. De bor­ger­li­ga par­ti­er­na, även in­klu­si­ve Tul­linge­par­ti­et, är en mind­re kon­stel­la­tion än de röd­grö­na par­ti­er­na, sä­ger Mats Ei­nars­son.

Öka­de – för­lo­ra­de mak­ten

Väns­ter­par­ti­et var det en­da av de röd­grö­na par­ti­er­na i Bot­kyr­ka som gick fram­åt i va­let. Från 7,1 pro­cent i va­let 2014 till 9,1 pro­cent i årets val, me­dan S och MP bac­ka- de. Men MP som för­lo­ra­de mer än hälf­ten av sitt väl­jar­stöd får allt­så sit­ta kvar vid mak­ten.

– Det är tyd­ligt att S har va­rit mer in­tres­se­ra­de av att be­hål­la si­na poster, sna­ra­re än av vad man fak­tiskt ska kun­na ge­nom­fö­ra med sin nya ma­jo­ri­tet. Med tre bor­ger­li­ga par­ti­er som sam­ar­bets­part­ners och ut­an Väns­ter­par­ti­et finns en up­pen­bar risk för ut­för­sälj­ning­ar och pri­va­ti­se­ring­ar av väl­fär­den i kom­mu­nen, sä­ger Mats Ei­nars­son i press­med­de­lan­det.

Blir ”mit­ten­sty­re”

Men att det skul­le bli ett hö­ger­sty­re i Bot­kyr­ka nu är skräm­sel­tak­tik från V, me­nar Eb­ba Öst­lin.

– Jag för­står att man vill må­la upp en bild av att vi sålt ut oss till hö­ger, men vi är ett mit­ten­sty­re, sä­ger Eb­ba Öst­lin.

Mats Ei­nars­son sä­ger att Väns­ter­par­ti­et nu för­be­re­der sig för fy­ra års of­fen­siv.

– Är det nå­got som S bor­de ha lärt sig vid det här la­get så är det att den ty­pen av bor­ger­lig po­li­tik fun­ge­rar oer­hört då­ligt. Väns­ter­par­ti­et för­be­re­der sig nu för fy­ra års kon­struk­tiv op­po­si­tion, sä­ger Mats Ei­nars­son.

Jag för­står att man vill må­la upp en bild av att vi sålt ut oss till hö­ger.

FO­TO: KAL­LE LARS­SON

PE­TAS. Mats Ei­nars­son (V) är be­svi­ken över So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas hö­ger­gir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.