Adjöss, och tack för bär­sen !

Vatt­net som bo­ta­de reu­ma­tism blev till öl som väl­te gaf­fel­truc­kar. Vår­bys käll­vat­ten har satt or­ten på kar­tan se­dan 1700-ta­let. Men nu blir käl­lan ud­de med 1800 bo­stä­der. Den mång­å­ri­ga bryg­ge­ri­ar­be­ta­ren Ju­ha minns till­ba­ka.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Text: Hen­rik Lindstedt | Fo­to: Claudio Britos

Ur sto­ra mas­sor av kros­sad be­tong stic­ker till­skrynk­la­de ar­me­rings­järn upp. Från en öpp­ning i en ra­se­rad fa­sad tit­tar två sto­ra tan­kar i rost­fritt stål fram. Det är det sista som finns kvar av den mång­hund­ra­å­ri­ga histo­ri­en av att bu­tel­je­ra vat­ten i Vår­by.

– Det klart det känns li­te sen­ti­men­talt. Det var ett fint bryg­ge­ri med si­na kop­par­pan­nor. Det var det sista bryg­ge­ri­et i lan­det som de bygg­de med kop­par­pan­nor, viss­te du det? frå­gar Ju­ha Hostik­ka.

Men histo­ri­en om Vår­bys vat­ten bör­ja­de långt in­nan Ju­ha var född. Gans­ka ex­akt 248 år in­nan hans fö­del­se.

Vatt­net som rin­ner ige­nom rull­stenså­sen och myn­nar ut i Mä­la­ren vid Vår­by har va­rit känd för sin yp­per­li­ga kva­li­tet i år­hund­ra­den. Men vatt­net blev mer vi­da känt då det på 1700-ta­let an­la­des en kung­lig häl­so­brunn vid käl­lan. Vatt­net an­togs ha he­lan­de krafter och kun­de bo­ta allt från reu­ma­tism till ofrukt­sam­het.

I bör­jan av 1930-ta­let gjor­des det förs­ta för­sö­ket att pum­pa ut det po­pu­lä­ra Vår­by-vatt­net i stor ska­la när ak­tie­bo­la­get Wår­by häl­so­brunn star­ta­des. Fö­re­ta­get sål­de läsk och mi­ne­ral­vat­ten. På 40-ta­let sål­des fa­bri­ken till Kon­sum­tions­för­e­ning­en för att se­dan säl­jas vi­da­re till Koo­pe­ra­ti­va för­bun­det (KF) i bör­jan av 60-ta­let.

Nu bör­ja­de ölen flö­da från Vår­by. Fö­re­ta­get byt­te namn till Wår­by bryg­ge­ri­er och ett nytt bryg­ge­ri bygg­des. När det bör­ja­de byg­gas i slu­tet av 1950-ta­let var det det förs­ta nya öl­bryg­ge­ri som bygg­des i Sve­ri­ge se­dan 1880-ta­let.

Re­dan på 40-ta­let an­ställ­de vat­ten­fa­bri­ken 150 per­so­ner. När bryg­ge­ri­et kom på plats an­ställ­des fler. Två av dem var Ju­ha Hostik­kas för­äld­rar och så fort han gått ut sko­lan an­slöt även Ju­ha.

– Al­la som bod­de här runt om­kring Vår­by job­ba­de ju nå­gon gång på bryg­ge­ri­et. För­u­tom mi­na för­äld­rar har al­la mi­na sys­kon för­u­tom ett job­bat här.

På den ti­den het­te ölet Wår­by och sål­des som var bruk­ligt på den ti­den som lätt-, mel­lan- och starköl. Till­verk­ning­en av läsk och mi­ne­ral­vat­ten fort­sat­te dock.

Ju­ha bör­ja­de med myc­ket ma­nu­ellt ar­be­te. Han fick lyf­ta bac­kar, tvät­ta flas­kor och sat­te på eti­ket­ter med eti­kett­ma­ski­nen. Men snart bör­ja­de det gniss­la i ma­ski­ne­ri­et. 80-ta­lets kon­flik­ter mel­lan KF och

Al­la som bod­de här runt om­kring Vår­by job­ba­de ju nå­gon gång på bryg­ge­ri­et.

hand­lar­na gjor­de det svårt för bryg­ge­ri­et att få si­na pro­duk­ter sål­da. Det led­de till slut till att Wår­by bryg­ge­ri­er blev Spendrups bryg­ge­ri när KF tving­a­des säl­ja.

En helt ny fram­å­tan­da kän­des i luf­ten och Ju­ha fick nya mer avan­ce­ra­de ar­bets­upp­gif­ter i själ­va öl­bryg­gan­det.

– Jag tog emot mal­ten, kros­sa­de den, mäs­ka­de, si­la­de och ko­ka­de vör­ten. Ja, allt man gör när man bryg­ger öl.

30 000 flas­kor öl i tim­men spot­ta­de det stor­ska­li­ga brygg­ver­ket ur sig.

För­u­tom de vack­ra kop­par­pan­nor­na ha­de bryg­ge­ri­et även öpp­na jäs­kar, vil­ket in­te hör till van­lig­he­ter­na nu för ti­den.

– In­si­dan var gju­ten i be­tong och klädd med en gum­mi­mas­sa som ten- de­ra­de att spric­ka. En snub­be fick gå ner med ga­sol­brän­na­re i ka­ret för att la­ga gum­mi­mas­san. Sam­las ju bak­te­ri­er och skit i de där re­por­na, så vi fick gå med lång­bors­te och svab­ba för hand när det skul­le gö­ras rent.

Gra­tis öl i av­ta­let

Trots att Ju­ha har job­bat med att bryg­ga Spendrups se­dan 80-ta­let är det in­te det en­da han dric­ker.

– Jag dric­ker van­lig öl. Det blir väl en Gu­in­ness el­ler nån ale ibland. Det är in­te all­tid Spendrups. Men jag får ju ock­så folk­öl här­i­från gra­tis. Det är en per­sonal­för­mån och har stått i av­ta­let i många år.

Dag­dric­kan är en gam­mal tra­di­tion bland bryg­ge­ri­ar­be­ta­re. När dans­ka bryg­ge­ri­et Har­boe skul­le be­grän­sa dric­kan­det av starköl till en­dast lunch­mat­sa­len och pa­us- rum­met gick ar­be­tar­na ut i strejk.

Men det är trots allt li­te skill­nad på dansk och svensk bryg­ge­ri­kul­tur.

– Förr i ti­den fick jag tre flas­kor med mig hem i en li­ten väs­ka. Nu för ti­den är de ju väl­digt no­ga med att man in­te får dric­ka öl på job­bet. Men an­nat var det ju på 60- och 70-ta­len. Då dracks det hejvilt. Man kun­de in­te dric­ka öp­pet, men det fanns ju till­gäng­ligt så man smög ju ba­ra bakom en pe­la­re nån­stans.

– Det värs­ta som hän­de var nog när en truck­fö­ra­re bac­ka­de om­kull så att sex–åt­ta pall med tom­flas­kor ram­la­de ut. Men det var ju så på den ti­den, det var sä­kert li­ka jäv­ligt på byg­gen och bland kom­mu­nal­ar­be­ta­re.

Sär­skilt trev­ligt var den lät­till­gäng­li­ga al­ko­ho­len på fre­da­gar­na då Ju­ha var i 20-års­ål­dern och ny på job­bet. Pro­duk­tio­nen stäng­de ner li­te ti­di­ga­re än van­ligt och när städ­ning­en drog igång åk­te ölen fram.

– Man kun­de väl ta en två–tre öl och se­dan drog man ner till kro­gen i Vår­by gård.

Idag är Ju­ha den en­da i fa­mil­jen som job­bar kvar på Spendrups i Vår­by. In­te på bryg­ge­ri­et för­stås, som idag mest lik­nar en skrot­hög, men på Spendrups re­stau­rang­ma­ski­ner. Någ­ra få verk­sam­he­ter finns kvar på om­rå­det. Till ex­em­pel har fle­ra åke­ri­er sin bas här. Men snart ska även det flyt­tas.

Snart flyt­tar istäl­let tu­sen­tals bo­stä­der in. Hud­dinge kom­mun och bo­stads­bo­la­get Magno­lia pla­ne­rar en ny stads­del med 1800 bo­stä­der, ser­vice, sko­la och kom­mers.

Vår­by käl­la har snart för­vand­lats till Vår­by ud­de.

FILTRET. För att få ett klart öl fil­tre­rar man bort jäst och par­tik­lar. Det gjor­des här.

FAS 1. En­dast bryg­ge­ri­et rivs i en förs­ta fas. La­ger­lo­ka­ler­na le­ver kvar i ett par år.

44 ÅR. Ju­ha Hostik­ka har job­bat på om­rå­det se­dan det het­te Wår­by bryg­ge­ri­er och han är än­nu kvar.

BRYG­GE­RI. Snart går det in­te läng­re att ur­skil­ja att det här än gång var ett bryg­ge­ri.

FO­TO: JENNY BERGENSTEN, STOCK­HOLMS LÄNS MU­SE­UM

SIST UT. Bryg­ge­ri­et var ett av de sista bryg­ge­ri­er­na att bryg­ga med kop­par­pan­nor.

CIGARREN. Den ci­garr­for­ma­de te­gel­bygg­na­den är den en­da som kom­mer kla­ra riv­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.