Fitt­ja IF sik­tar mot Eu­ro­pa

För tred­je året i rad går Fitt­ja IF ra­ka vägen vi­da­re till näs­ta di­vi­sion. Men klub­bord­fö­ran­de Si­nan Bay­sal sik­tar än­nu hög­re – mot Eu­ro­pa­ni­vå. – En del skul­le kanske kal­la mig ga­len, men ingen­ting är omöj­ligt.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­ja Löf­man

Vi har in­te do­mi­ne­rat helt, men jag skul­le sä­ga att vi är de som har ska­pat flest mål­chan­ser.

Fitt­ja IF har säk­rat sin plats i di­vi­sion fy­ra, det blev klart när Kon­go Uni­ted för­lo­ra­de sin match mot Es­singe IK för­ra fre­da­gen. Re­dan när Fitt­ja IF vann med 5-3 mot Kon­go Uni­ted bör­ja­de de se näs­ta di­vi­sion när­ma sig.

– Det var en tuff, men ro­lig match. Jag skul­le sä­ga att det var bäs­ta se­gern den här sä­song­en. Kil­lar­na har verk­li­gen gjort jät­te­bra ifrån sig, sä­ger Si­nan Bay­sal, klub- bord­fö­ran­de och trä­na­re för Fitt­ja IF.

Se­gel­torp IF lig­ger för till­fäl­let i topp i di­vi­sio­nen, men i år ser si­tu­a­tio­nen ut så att två topp­lag i di­vi­sion fem kan avan­ce­ra.

– Vi har in­te do­mi­ne­rat helt, men jag skul­le sä­ga att vi är de som har ska­pat flest mål­chan­ser. Se­dan har vi li­te att job­ba med när det kom­mer till av­slut, sä­ger Si­nan Bay­sal.

Än är sä­song­en in­te över. Fitt­ja IF spe­lar sin sista match den 6 ok­to­ber mot Se­gel­torps IF. Om Se­gel­torps IF för­lo­rar sin näs­ta match, mot Stuvs­ta IF på lör­dag, har Fitt­ja IF dess­utom en chans att kam­ma hem förstap­lat­sen och bli bäst i di­vi­sio­nen.

– Vi har re­dan be­stämt oss för att vi kom­mer att vin­na den här sista mat­chen. Och ut­an att över­dri­va så tror jag att vi kom­mer att va­ra 500 per­so­ner i publi­ken, sä­ger Si­nan Bay­sal.

Se­gel­torp IF lär dock ge ett tufft mot­stånd, hit­tills un­der sä­song­en har de in­te för­lo­rat en match.

”Ba­ra ett verk­tyg”

För Si­nan Bay­sal är fot­bol­len myc­ket mer än mat­cher. Det all­ra vik­ti­gas­te tyc­ker han är den sam­man­håll­ning och del­ak­tig­het som la­get har ska­pat.

– Det är såklart jät­te­kul att vi går vi­da­re till näs­ta di­vi­sion, men fot­bol­len är ba­ra ett verk­tyg. Det all­ra vik­ti­gas­te är att vi har ska­pat nå­got för om­rå­det. Vi har fyllt ett rum som har stått tomt hos de här kil­lar­na, vi har ska­pat en fa­mil­je­käns­la, sä­ger han.

Sik­tar mot Eu­ro­pa

Si­nan Bay­sal ser ljust på la­gets fram­tid.

– Vi har sto­ra am­bi­tio­ner – vi ska till Eu­ro­pa­ni­vå. En del skul­le kanske kal­la mig ga­len, men i ngen­ting är omöj­ligt. Först och främst sik­tar vi såklart på att ta oss till di­vi­sion tre näs­ta år, sä­ger han.

FO­TO: FITT­JA IF/SA­RA RINGSTRÖM

SISTA RYCKET. Var med och he­ja fram Fitt­ja IF till se­ri­e­vinst 6 ok­to­ber på hem­ma­plan mot Se­gel­torps IF. ”Jag tror att vi kom­mer att va­ra 500 per­so­ner i publi­ken”, sä­ger trä­na­ren Si­nan Bay­sal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.