Qvin­na-pro­jek­tet ut­ö­kas

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­gren@di­rekt­press.se

För ett år se­dan star­ta­de jobb- och triv­sel­sats­ning­en Qvin­na i Fitt­ja. Nu ut­ö­kas Bot­kyr­ka­byg­gens sats­ning på lång­tids­ar­bets­lö­sa kvin­nor i Bot­kyr­ka till Nors­borg.

Bo­en­de i Bot­kyr­ka­byg­gens hus på Frejs, Odens och Tors väg i Nors­borg kom­mer snart att mö­ta kvin­nor i ro­sa uni­form i trapp­hu­sen.

I dag, den förs­ta ok­to­ber bör­jar fem ti­di­ga­re ar­bets­lö­sa kvin­nor i Bot­kyr­ka si­na jobb – att gö­ra Bot­kyr­ka­byg­gens trapp­hus och går­dar fi­na­re, re­na­re och tryg­ga­re.

Hund­ra kvin­nor an­ställs

De ti­o­tal kvin­nor som se­dan ett år till­ba­ka job­bar i job­boch jäm­ställd­hets­sats­ning­en Qvin­na i Fitt­ja har bli­vit an­ställ­da på hel­tid och nu har sats­ning­en ut­ö­kats till Nors­borg. Pla­nen är att all städ­ning i Bot­kyr­ka­byg­gens fas­tig­he­ter och kon­tor ska tas över av lo­kalt an­ställ­da kvin­nor.

2025 ska 100 kvin­nor ha an­ställts, en­ligt ett press­med- de­lan­de från bo­la­get.

– Bot­kyr­ka­byg­gen är ett all­män­nyt­tigt bo­stads­bo­lag, för oss är det vik­tigt att bi­dra till att för­or­tens kvin­nor kan för­bätt­ra sin häl­sa, själv­käns­la, eko­no­mi och svens­ka. Det ger även po­si­ti­va ef­fek­ter för de som bor och ver­kar i kvin­nor­nas när­het, om­rå­de­na blir tryg­ga­re och triv­sam­ma­re, s äger Su­san­ne Axelsson Held­ring, HR-chef på Bot­kyr­ka­byg­gen i press­med­de­lan­det.

FO­TO: BOT­KYR­KA­BYG­GEN

NYA PÅ JOB­BET. Yo­dit Ze­mi­chael Bai­ru, Ce­mi­le To­pal, Chithi­ra Ra­ve­en­de­an, Maj­da Bou­kid­dar och Bir­gul Kar­gi är ny­an­ställ­da i Qvin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.