Tuff at­ti­tyd från po­li­sen gör in­te or­ten tryg­ga­re

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA -

Po­li­sens in­sats ef­ter skjut­ning­ar­na i Fle­mings­berg får mig att und­ra: är al­la un­der 30 år i ut­sat­ta om­rå­den miss­tänk­ta knark­lang­a­re? Jag satt i en bil par­ke­rad i Vi­sätt­ra och in­ter­vju­a­de box­a­ren och Vi­sätt­ra­pro­fi­len Ro­bin Sa­far för vår sys­ter­tid­ning Hud­ding­eDi­rekt för­ra vec­kan, när en po­lis­bil av stör­re stor­lek stan­nar pre­cis bakom oss. Ut kli­ver två po­lis­män och vill se vå­ra le­gi­ti­ma­tio­ner. Jag frå­gar fle­ra gång­er om vi är miss­tänk­ta för nå­got, var­på po­lis­män­nen sä­ger att de miss­tän­ker att det lig­ger knark i bi­len och pe­kar på en hund­baj­spå­se.

Min spon­ta­na tan­ke: var­för in­te frå­ga vad vi gör och kän­na av si­tu­a­tio­nen först? Det var mitt på lju­sa da­gen, jag satt med ett block i knät och skrev. Var­för miss­tän­ka knark det förs­ta de gör?

Vi be­hö­ver inga fler över­vak­nings­ka­me­ror, vi be­hö­ver po­li­ser som age­rar som män­ni­skor och star­tar en po­si­tiv kon­ver­sa­tion med en tyd­lig in­ten­tion att lyss­na och för­änd­ra. Po­li­sen mås­te kun­na pra­ta med ung­do­mar­na ut­an att gö­ra det på ett of­fen­sivt sätt. Jag såg ett tyd­ligt ex­em­pel på hur bra det kan fun­ge­ra någ­ra da­gar se­na­re, när en kvinn­lig po­lis för­sök­te få en ton­år­skil­le att öpp­na upp sig och pra­ta om sig själv. Det kan va­ra så li­te som att lu­ta sig mot ett träd och lyss­na.

Vid ett an­nat till­fäl­le för­ra vec­kan blev jag vitt­ne till att en po­lis för­sök­te för­kla­ra or­det ”ho­runge” i ty­po­gra­fis­ka ter­mer (allt­så ett ord som står en­samt på en rad) till en 14-15-åring. Det he­la slu­ta­de med att ung­do­men frå­ga­de po­li­sen ”så vad gör du nu om jag kal­lar dig ho­runge?”. Var finns pe­da­go­gi­ken där?

Lång­sik­ti­ga för­änd­ring­ar får vi ba­ra ge­nom att för­sö­ka få ung­do­mar­na att in­te se po­li­sen som fi­en­der. Kanske be­hövs fler psy­ko­lo­gistu­di­er i po­lis­ut­bild­ning­en? Om man vill få stopp på tyst­nads­kul­tu­ren mås­te po­li­sen slu­ta tän­ka på or­ten som ett ”spe­ci­ellt” om­rå­de och se in­di­vi­den i var­je si­tu­a­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.