HÄR BLIR DET FEST PÅ TYS­KA I HE­LA OKTOBER

På Tju­ren Bra­vo är det ty­ro­ler­hatt som gäl­ler när Hall­undakro­gen fi­rar Ok­to­ber­fest.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­gren@di­rek­tp­ress.se

Det är lunch­tid på Tju­ren Bra­vo i Hall­un­da cent­rum. Ur hög­ta­lar­na skum­par den tys­ka ver­sio­nen av ”Du bor­de kö­pa dig en ty­ro­ler­hatt”. Bakom bar­dis­ken tar ser­vi­tri­sen Sa­bi­ne Rau emot i den hatt som nämns i sång­en och tra­di­tions­en­lig klän­ning, så kal­lad Dirndl.

– Du är jät­te­vac­ker, ro­par en stam­kund till hen­ne.

Det var Sa­bi­ne, som själv är från Tyskland, som tyck­te att kro­gen bor­de ha­ka på ok­to­ber­fest­hy­pen. Varför in­te, sa äga­ren Bes­sim Del­lal, som nu har ty­ro­ler­hatt på job­bet var­je dag.

– Det är fest, gläd­je, myc­ket mat och öl och gla­da sång­er som man sjung­er med i och gung­ar, sä­ger Sa­bi­ne.

”Folk blir gla­da”

Hon t ar s t am­mi­sen Pia Pram­ber­ger un­der ar­men för att vi­sa. Pia be­rät­tar att klac­kar­na når all­ra högst i krog­ta­ket på hel­ger­na.

– I fre­dags var det bra drag! Då var vi 60 per­so­ner här och fi­ra­de ok­to­ber­fest och en 80-åring som fyll­de år. Folk blir gla­da av mu­si­ken, al­la li­vas upp. Det är kul att det hän­der nå­got, det hän­der ju ing­et i Bot­kyr­ka an­nars, sä­ger Pia.

Stam­mi­sen Gio­van­ni Ric

cu­ti från Fitt­ja har sla­git sig ner med en öl vid ett av bor­den. Han har va­rit på den rik­ti­ga Ok­to­ber­fest i Mün­chen.

– Det är dy­na­mit! Men man mås­te upp­le­va den på plats! Fast jag var sjuk i en vec­ka ef­teråt för att jag drack så myc­ket öl.

Ori­gi­na­let i Mün­chen hål­ler på i 16 da­gar fram till den förs­ta sön­da­gen i oktober, men på Tju­ren Bra­vo kör man tysk fest he­la oktober.

Sa­bi­ne Raus tips för en lyc­kad ok­to­ber­fest är att man kom­mer hung­rig, äter myc­ket och dric­ker med måt­ta. Hon sjung­er med i en glad låt i valstakt där or­det ” sauf ” upp­re­pas.

– Vet du vad det be­ty­der? Su­pa, sä­ger hon.

Är det nå­got mer man mås­te kun­na på tys­ka för en bra ok­to­ber­fest?

Det är dy­na­mit! Men man mås­te upp­le­va den på plats!

– Nej. Ba­ra man har en öl i han­den så för­står man varand­ra, sä­ger Sa­bi­ne Rau.

Inga le­der­ho­sen

En väl­digt vik­tig de­talj sak­nas dock på kro­gen för att ok­to­ber­fes­ten ska va­ra full­än­dad: män i tra­di­tio­nel­la Le­der­ho­sen.

– Nej, Bes­sim vil­le in­te ha det, sä­ger Sa­bi­ne Rau.

– Kanske näs­ta år, sä­ger Bes­sim och skrat­tar.

Och om tysk­fak­torn på Tju­ren Bra­vos Ok­to­ber­fest är hyf­sat låg den­na ons­dag så kom­mer den att hö­jas re­jält näs­ta vec­ka, be­rät­tar en lunch­gäst som hål­ler på att re­no­ve­ra Lidl- bu­ti­ken i cent­rum.

– Då kom­mer det ett stort gäng tys­kar och ska tit­ta på bu­ti­ken, de kom­mer ju gil­la det här!

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

Bes­sim Del­lal, äga­re. LI­TEN PARLÖR. Proust är skål och ”ei­ne maß” (ut­tal: aj­ne mass) är en stor öl, för­kla­rar Sa­bi­ne Rau, som tog ini­ti­a­ti­vet till kro­gens ok­to­ber­fest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.