M TuP = sant

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­gren@di­rek­tp­ress.se

M och TuP går ihop för att bil­da det störs­ta op­po­si­tions­bloc­ket. Par­ti­er­na har in­gått en så kal­lad val­tek­nisk sam­ver­kan och kni­per där­med vik­ti­ga pos­ter i al­la kom­mun­nämn­der. – Vi får mer in­syn och mins­kar V:s och SD:s in­fly­tan­de, sä­ger Stina Lund­gren (M), op­po­si­tions­råd. Vi får ju in­te be­stäm­man­de­rätt men vi får bätt­re in­syn.

Ef­ter att al­li­ans­par­ti­er­na C, L och KD dum­pat sin al­li­ans­kam­rat Mo­de­ra­ter­na och valt att in­gå i den nya mit­ten­ko­a­li­tio­nen i Bot­kyr­ka har det bor­ger­li­ga par­ti­et nu hit­tat en ny kom­pis i kom­mun­full­mäk­ti­ge: Tul­linge­par­ti­et.

De två par­ti­er­na har in- gått en så kal­lad val­tek­nisk sam­ver­kan, vil­ket in­ne­bär att de med M:s tolv och TuP:s nio man­dat bil­dar det störs­ta op­po­si­tions­bloc­ket i full­mäk­ti­ge.

– För­de­len med att va­ra det störs­ta bloc­ket är att vi får pre­si­die­pos­ter­na, vi blir and­re vice ord­fö­ran­de i al­la nämn­der. Vi får ju in­te be­stäm­man­de­rätt men vi får bätt­re in­syn än om vi ba­ra skul­le ha nämnd­plat­ser, sä­ger Stina Lund­gren ( M), grupple­da­re och op­po­si­tions­råd.

Vill mins­ka in­fly­tan­de

På det här sät­tet mins­kar de Väns­ter­par­ti­ets och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas in­fly­tan­de, me­nar Stina Lund­gren (M).

In­ne­bär det här att ni kom­mer att dri­va nå­gon ge­men­sam po­li­tik?

– Nej, när vi gjor­de en val­tek­nisk sam­ver­kan med al­li­ans­par­ti­er­na in­ne­bar den att vi skul­le job­ba ge­men­samt för ett makt­skif­te, men det här är en­bart en val­tek­nisk sam­ver­kan där vi till­sam­mans blir star­ka­re ge­nom att vi får pre­si­die­pos­ter­na. Men vi har ju mer ge­men­samt med Tul­linge­par­ti­et än med V och SD, sä­ger Stina Lund­gren.

Pos­ter­na har för­de­lats un­ge­fär 60-40 där M som stör- re par­ti har den stör­re de­len. Mo­de­ra­ter­na har bland an­nat fått pos­ten som op­po­si­tions­råd, and­re vice ord­fö­ran­de i ut­bild­nings­nämn­den, vård- och om sorgs­nämn­den och kul­tur- och fri­tids­nämn­den, me­dan TuP kni­per sam­hälls­bygg­nads­nämn­den.

– Ge­nom des­sa pos­ter får vi ökad in­syn, och för­hopp­nings­vis ökat in­fly­tan­de. Vi får även möj­lig­het att fånga frå­gor ti­di­ga­re och att på­ver­ka in­for­mellt. Vi kom­mer att kun­na dri­va en skarp op­po­si­tions­po­li­tik i vik­ti­ga Tul­ling­e­frå­gor, sä­ger An­ders Thorén i ett press­med­de­lan­de som par­ti­er­na skic­kat ut.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS/REBECCA UHLIN

I OP­PO­SI­TION. Stina Lund­gren (M), op­po­si­tions­råd, och An­ders Thorén, Tul­linge­par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.