#EttStock­holm – för oss som tror att det går

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA - PET­TER BECKMAN VD & An­sva­rig ut­gi­va­re

Vi be­fin­ner oss mitt i en stor drag­kamp. Isla­mi­se­ring, gäng­våld, he­derskul­tur och pa­ral­lell­sam­häl­len i för­or­ter­na hål­ler på att bry­ta sön­der vår stad. En­ligt det ena sät­tet att se det. Den and­ra si­dan me­nar att just den pro­blem­be­skriv­ning­en är själ­va pro­ble­met: att vi istäl­let bor­de pra­ta om den struk­tu­rel­la ra­sis­men, isla­mo­fo­bin, miss­tänk­lig­gö­ran­det av ”de and­ra”, det vi­ta ma­jo­ri­tets­sam­häl­lets väg­ran att de­la med sig av mak­ten. Ett ide­o­lo­gisk ställ­nings­krig, allt mer po­la­ri­se­rat. Vän el­ler fi­en­de? So­ci­a­la me­di­er har in­te di­rekt gjort det lät­ta­re att pra­ta.

Det är som att de frå­gor där vi verk­li­gen skul­le be­hö­va mö­ta varand­ra, där vi verk­li­gen be­hö­ver hit­ta bre­da lös­ning­ar och byg­ga bro­ar, det är där som po­la­ri­se­ring­en är som störst.

Det låsta läget bi­drar i sig själv till en slags hopp­lös­het. Sam­ti­digt som seg­re­ga­tio­nen ba­ra väx­er.

Det är dags att vi kom­mer vi­da­re. Att vi hit­tar på nå­got nytt. Nu i vec­kan har jag fått i upp­drag att le­da en sats­ning in­om vår tid­nings­ked­ja Di­rek­tP­ress.

Sats­ning­en he­ter #EttStock­holm och hand­lar just om det här: hur ska vi kun­na hit­ta nya sätt att pra­ta om seg­re­ga­tio­nen och po­la­ri­se­ring­en ut­an att vi blir än­nu mer upp­de­la­de?

#EttStock­holm kom­mer att an­vän­da de sam­la­de räck­vid­den in­om Di­rek­tP­ress och Stock­hol­mDi­rekt till att fö­ra ett öp­pet, ny­fi­ket, in­klu­de­ran­de och prö­van­de sam­tal kring de svå­ras­te frå­gor­na.

Vi kom­mer att skri­va ar­tik­lar. Ex­pe­ri­men­te­ra med oli­ka me­di­e­for­mer och sam­tals­tek­ni­ker. Vi kom­mer att bju­da in till fy­sis­ka mö­ten av oli­ka slag, på små och sto­ra are­nor.

Och i det projektet bju­der vi in al­la stock­hol­ma­re, al­la som är tröt­ta på po­la­ri­se­ring­en, al­la som öns­kar sig en stad som hål­ler sam­man li­te bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.