Pla­nen: Så skul­le vin­ter-OS bli i Stock­holm 2026

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA - Cla­rence Fren­ker

Stock­holm står väl rus­tat för ett vin­ter-OS. Det an­ser In­ter­na­tio­nel­la Olym­pis­ka Kom­mit­tén i sin rap­port. Och Ham­ra i Tul­linge finns med i pla­ner­na.

In­ter­na­tio­nel­la Olym­pis­ka Kom­mit­tén har pub­li­ce­rat en rap­port som går ige­nom Stock­holms möj­lig­he­ter att ar­ran­ge­ra vin­ter- OS 2026. Där pre­sen­te­ras in­te ba­ra för­slag på var spe­len skul­le kun­na äga rum, ut­an även hur sta­den rent prak­tiskt skul­le kun­na mö­ta kra­ven för att ge­nom­fö­ra ett OS.

En­ligt Lars Mar­kus­son, me­die­chef på Svens­ka olym­pis­ka kom­mit­tén, be­döms sta­den ha den ka­pa­ci­tet som krävs.

– Stock­holm är ex­tremt läm­pat. En­ligt rap­por­ten skul­le Stock­holm även kun­na ta de Olym­pis­ka spe­len till en helt ny ni­vå ge­nom att ha täv­ling­ar i stads­mil­jö och sta­dens cent­rum på ett nytt unikt sätt, sä­ger han.

Pa­ra­lym­pics­gre­nar­na skid­skyt­te och sla­lom pla­ne­ras att hål­las i en ny­byggd are­na i Ham­ra.

SKIDCENTER. En skiss från Bot­kyr­ka kom­mun vi­sar hur en OS­sta­di­on i Ham­ra grus­tag skul­le kun­na se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.