Ni svek väl­jar­na för att få mak­ten

BotkyrkaDirekt Södra - - ÅSIKT & DEBATT -

Vad tror ni C, L och KD? Att de al­li­ansväl­ja­re som rös­tat på ert par­ti och hop­pats på att al­li­an­sen skul­le vin­na och ge­nom­fö­ra ett makt­skif­te i Bot­kyr­ka ge­nom att rös­ta på ett bor­ger­ligt par­ti? El­ler vad de trod­de var ett bor­ger­ligt par­ti i va­let?

Det var ju ing­et som ni be­rät­ta­de för oss väljare in­för va­let att ni tänk­te er ett sam­ar­be­te med S ef­ter va­let, i stäl­let för att va­ra ett al­li­ans­par­ti och ge­nom­fö­ra ett makt­skif­te? Det­ta att nu ef­ter va­let in­gå i en S-kon­stel­la­tion är i högs­ta grad ett stort svek mot de väljare som rös­tat på ert par­ti. Att ni svek era väljare i det­ta val, spe­lar ing­en roll vil­ken an­led­ning.

Det­ta kom­mer att lig­ga er till last in­för näs­ta val, det är helt sä­kert och vi väljare och med­bor­ga­re kom­mer att på­min­na er in­för näs­ta val om just det­ta svek.

Ni ge­men­samt bor­de ha tänkt den­na tan­ke och in­for­me­rat era väljare in­nan va­let så de ha­de fått en chans att väl­ja ert par­ti el­ler nå­got an­nat par­ti om det­ta in­te pas­sat väl­jar­na som nu rös­tat på er!

Sam­ma sak med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, de bor­de sagt att de vil­le sam­re­ge­ra med al­li­an­sen ut­i­fall de in­te får egen ma­jo­ri­tet i kom­mu­nen.

Det räc­ker in­te med att sä­ga att block­po­li­ti­ken är död och man mås­te ha sam­ar­be­te över block­grän­ser­na. Det­ta är ett stort svek även mot S-väljare!

Och varför val­de ni i al­li­an­sen att bry­ta al­li­an­sen i Bot­kyr­ka 2018? Var det en­bart en eko­no­misk frå­ga för er egen plån­bok, samt att änt­li­gen ef­ter 24 år få va­ra med att be­stäm­ma i vår kom­mun istäl­let för att ha egen ma­jo­ri­tet? Men då mås­te man ju kom­pro­mis­sa om man in­te är störs­ta par­ti­et/par­ti­er­na.

Men ut­åt sett ser det il­la ut för er som bry­ter upp al­li­an­sen för att få mer makt själ­va.

In­te bra alls gente­mot oss väljare.

FO­TO: AR­KIV­BILD

"SVEK". C, L och KD bor­de ha för­var­nat väl­jar­na om att de var be­red­da att in­gå ko­a­li­tion med S, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.