Dy­ra jac­kor pop­pis byte på hös­ten

BotkyrkaDirekt Södra - - SÖDRA SIDAN -

Två gång­er på kort tid har en kläd­bu­tik i Skär­hol­men cent­rum bli­vit ut­satt för smash and grab-kup­per. ”Det har bli­vit en sta­tus­grej att ha bax­a­de klä­der”, sä­ger en ton­års­mam­ma i om­rå­det.

På tre vec­kor har sam­ma kläd­bu­tik i Skär­hol­men cent­rum ut­satts för två smash and grab-kup­per. Med bi­lar har gär­nings­per­so­ner­na kört in i cent­ru­met och läm­nat plat­sen med stöld­gods.

Bu­ti­ken i Skär­hol­men som har bli­vit ut­satt säl­jer dy­ra mär­kes­klä­der. Och en­ligt po­li­sen är det just un­der hös­ten som kläd­stöl­der­na ökar.

– Vi ser en ök­ning av den­na typ av brott när bu­ti­ker­na kom­mer ut med nya, dy­ra och ex­klu­si­va mär­kes­jac­kor. Jag an­tar att det finns en andra­hands­mark­nad, an­nars skul­le det in­te fö­re­kom­ma, sä­ger Andre­as Lind­berg på Skär­holmspo­li­sen.

Och det tycks det gö­ra. En ton­års­mam­ma i om­rå­det be­rät­tar att stul­na jac­kor är en sta­tus­sym­bol på hen­nes barns sko­la.

– Det har bli­vit en sta­tus­grej att ha bax­a­de klä­der, det säljs mas­sor på nä­tet. Min son sä­ger att han in­te vill ha dy­ra klä­der om de är köp­ta, då är han ett ri­ke­mans­barn. Klä­der­na har mer sta­tus som snod­da, det är hemskt, sä­ger hon.

En­ligt po­li­sen Andre­as Lind­berg är det of­tast svårt för po­li­sen att få tag på kläd­tju­var­na.

– Det finns någ­ra ären­den där man har lyc­kats spå­ra gär­nings­män och hit­tat gods, men ge­ne­rellt är det gans­ka svårupp­kla­ra­de brott.

Po­li­sen ska nu job­ba mer med cent­rumä­gar­na och bu­ti­ken för att fö­re­byg­ga att nå­got lik­nan­de hän­der igen. Andre­as Lind­berg hop­pas ock­så att per­so­ner som har in­for­ma­tion om hän­del­sen, el­ler har hört att mär­kes­klä­der säljs väl­digt bil­ligt nå­gon­stans, ska tip­sa po­li­sen.

Men hur vet man om en jac­ka nå­gon säl­jer på nä­tet är stöld­gods?

– För­äld­rar vet så klart hur myc­ket peng­ar de­ras barn har. Går de i sko­lan och in­te job­bar bor­de man re­a­ge­ra om de plöts­ligt har en jac­ka som kos­tar 5 000–10 000 kro­nor. Frå­ga var de har fått den ifrån – du be­hö­ver in­te an­kla­ga dem.

FO­TO: HEN­RIK LINDSTEDT

MÄR­KES­KLÄ­DER. Den förs­ta smash and grab-kup­pen mot kläd­bu­ti­ken sked­de den 26 sep­tem­ber. Två vec­kor se­na­re slog tju­var till igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.