IFK Tum­bas her­rar kva­lar till tre­an

BotkyrkaDirekt Södra - - SÖDRA SIDAN - An­na Sjögren

För­ra sä­song­en tog de kli­vet upp i di­vi­sion fy­ra. Ef­ter en andra­plats i sin se­rie är IFK Tumba kla­ra för kval till di­vi­sion tre. På lör­dag spe­lar de den förs­ta kval­mat­chen. – Vi har sto­ra chan­ser att ta oss upp, sä­ger hu­vud­trä­na­re Jo­nah Mu­ka­da.

Ef­ter sin förs­ta sä­song i di­vi­sion 4 lyc­ka­des Tum­ba­la­get säk­ra en andra­plats och är kla­ra för kval till di­vi­sion 3. Men vägen hit fylld av bå­de seg­rar och en käns­la av att va­ra ut­räk­nad, sä­ger Jo­nah Mu­ka­da, la­gets hu­vud­trä­na­re.

– Det blir så när man spe­lar i en väl­digt jämn se­rie, med jämn­star­ka lag. Vi har va­rit fa­vo­ri­ter och vi har va­rit ut­räk­na­de. Men det som hjälpt oss är att vi pre­ste­rat när det be­hövts, sä­ger han.

På lör­dag vän­tar den förs­ta av tre kval­mat­cher, mot Han­vi­ken. Att ha lyc­kats kni­pa andra­plat­sen och nu ha vitt­ring på di­vi­sion 3 har gett nya kraf­ter som kan lyf­ta la­get yt­ter­li­ga­re. Nu ska vi få ut vå­ra sista kraf­ter för sä­song­en, tror Jo­nah Mu­ka­da.

– Vi fick ny ener­gi av att kom­ma med i kva­let, det gör oss mer tag­ga­de!

Han tror att IFK Tumba kan fort­sät­ta klätt­ran­det i di­vi­sio­ner­na re­dan i år.

Vad krävs för det?

– Det krävs att vi kör på som van­ligt, vi har ett fan­tas­tiskt lag och ”go” i oss. Vi har sto­ra chan­ser att ta oss upp! Många är in­di­vi­du­ellt skick­li­ga och spe­lar för varand­ra – då blir det ett jäv­la ma­ski­ne­ri. Vi ska be­hand­la var­je match som en fi­nal.

Et­tan i kval­grup­pen går vi­da­re, det finns ock­så en chans för två­an.

– För­hopp­nings­vis går vi vi­da­re, men spe­lar­na gjort ett fan­tas­tiskt jobb än­då. Oav­sett om det blir tre­an el­ler fy­ran näs­ta sä­song så är vårt mål att ut­veck­la spe­lar­na. Vi vill ut­veck­la in­di­vi­der som ska ut i sam­häl­let och ta sig an möj­lig­he­ter och be­mö­ta hin­der. Vi är fol­kets lag.

Vad har ni för mål i sik­te?

– Vi an­pas­sar vårt spel ef­ter den di­vi­sion vi är i och ut­veck­lar spe­lar­na där vi är.

And­ra lag bru­kar sva­ra li­te kax­i­ga­re, att de ska till All­svens­kan el­ler till Cham­pi­ons Le­a­gue.

– Ja men vi är an­norlun­da. Lör­dag 14 oktober

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.