Här för­bju­der sim­hal­len pad­dor och te­le­fo­ner

BotkyrkaDirekt Södra - - SÖDRA SIDAN - Hen­rik Lindstedt

Hud­ding­e­hal­len har för­bju­dit mo­bi­ler, läsplat­tor och da­to­rer i sim­hal­len ef­ter ti­di­ga­re olyc­kor då för­äld­rar har fo­ku­se­rat mer på si­na skär­mar än si­na ba­dan­de barn.

I bör­jan av 2016 drunk­na­de en femå­rig flic­ka i en sim­hall i Väst­man­land. Hen­nes mam­ma döm­des se­na­re i hov­rät­ten till vål­lan­de till an­nans död ef­tersom hon in­te ha­de haft upp­sikt över sitt barn som in­te kun­de sim­ma.

Hän­del­sen fick många sim­hal­lar att in­fö­ra skärm­för­bud. Nu föl­jer även Hud­ding­e­hal­len ef­ter.

– Vi har märkt att vux­na som föl­jer med till sim­hal­len in­te har haft fo­kus på si­na barn och det som sker i bas­säng­en, ut­an mer på de­ras Ipads el­ler te­le­fo­ner, sä­ger Ma­lin Stock­haus Kei­lor, chef Hud­ding­e­hal­len.

Sim­hal­len har 285 000 be­sö­ka­re per år, varav många är barn och per­so­ner som in­te är sim­kun­ni­ga. Per­so­na­len på sim­hal­len kan omöj­li­gen ha upp­sikt över al­la och det är in­te hel­ler de­ras an­svar, sä­ger Svens­ka liv­rädd­nings­säll­ska­pets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Ka­rin Brand.

– Det finns fort­fa­ran­de en ut­bredd vill­fa­rel­se om att de som job­bar i sim­hal­len är där för att hål­la koll på al­la barn. Nej, det är in­te de­ras pri­mä­ra upp­gift. Det är för­äld­rar­na som ska hål­la koll på si­na barn. Men ty­värr är det all­de­les för van­ligt i dag med till­bud då för­äld­rar­na sut­tit upp­tag­na med mo­bi­ler el­ler till och med sut­tit i fi­ket, sä­ger hon.

Bad­gäs­ter­nas in­tegri­tet har ock­så vägts in i sim­hal­lens be­slut. Ma­lin Stock­haus Kei­lor vet in­te om nå­gon smyg­fo­to­gra­fe­ring el­ler -film­ning har skett. Men ge­nom att in­fö­ra ett för­bud kan even­tu­el­la in­ci­den­ter för­hind­ras.

– Ba­det är en na­ken mil­jö. Vi vill att man som gäst in­te ska ris­ke­ra att bli fo­to­gra­fe­rad mot sin vil­ja, sä­ger hon.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

UPP­SIKT. För­äld­rar som in­te kan sli­ta blic­ken från si­na mo­bi­ler är en fa­ra för si­na barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.