SOM­MA­REN RUL­LAR I GÅNG

I år sat­sar Brom­ma på mobil f ri­tids­gård

Bromma Tidning - - SIDAN 1 -

Just nu på­går sam­råd an­gå­en­de ett tillägg i de gäl­lan­de de­talj­pla­ner­na för mar­ken där två av Brom­mas ga­tukök står. Det ena är Brom­maplans­gril­len i Riksby och det änd­ra är Korv­mac­ken i Al­vik.

De nu­va­ran­de de­talj­pla­ner­na sä­ger att mar­ken in­te får be­byg­gas, vil­ket har in­ne­bu­rit att ägar­na har va­rit tvung­na att sö­ka till­fäl­li­ga bygg­lov vartan­nat år.

Haydar Ün­sal är en av ägar­na till Korv­mac­ken och han hop­pas på en för­änd­ring.

– Jag har dri­vit det här fö­re­ta­get i åt­ta år, det vo­re bra om det blir ett per­ma­nent till­stånd här. Jag har in­ve­ste­rat allt jag har och vi har an­ställ­da. Det skul­le på­ver­ka många om vi tving­a­des flyt­ta, sä­ger Haydar Ün­sal.

Sam­rå­det på­går fram till den 20 ju­li.

VILL STAN­NA. Haydar Ün­sal hop­pas på en änd­ring i de­talj­pla­nen så han slip­per oroa sig för att tving­as flyt­ta ga­tukö­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.