KD vill ha mer me­del­havs­myl­ler i Brom­ma

Bygg på hu­sen runt småtor­gen i träd­gårds­sta­den och ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för fler bu­ti­ker, ser­vice och folk­liv. Ny­byg­gen bör främ­ja mö­ten mel­lan män­ni­skor, tyc­ker Krist­de­mo­kra­ter­na i Brom­ma.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou 073-600 69 36 stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­tou@ di­rekt­press.se

Bjar­ne Selin (KD) slår sig ner på den sma­la trä­sto­len ut­an­för kon­di­set på Noc­ke­by­torg och tar en sipp av lat­ten. En gam­mal be­kant kom­mer för­bi och de småpra­tar om ditt och datt.

– Det är pre­cis det här som vi be­hö­ver mer av. Na­tur­li­ga mö­tes­plat­ser. Li­te mer myl­ler, sä­ger Bjar­ne Selin.

För visst mås­te det byg­gas fler bo­stä­der i Brom­ma, tyc­ker han, men på rätt sätt. Var sak har sin plats. Höga hus fun­kar i Al­vik och Blac­ke­berg men in­te mitt in­ne bland vil­lor­na, som för­sla­get om att be­byg­ga en del av Tu­na­da­len vid Hög­lan­det hand­la­de om.

– Sam­ti­digt mås­te vi va­ra li­te flex­ib­la och bju­da in fler att bo i Brom­ma, sä­ger han.

Runt tor­gen längs Noc­ke­by­ba­nan tyc­ker han att man bor­de för­tä­ta och tän­ka nytt.

– Var­för in­te byg­ga yt­ter­li­ga­re nå­gon vå­ning på hu­sen runt tor­gen? Och jag skul­le gär­na se bal­kong­er ut mot ga­tan. Många tyc­ker att det är fult men det skul­le ge mer liv, sä­ger Bjar­ne Selin.

Fokus mås­te va­ra att ska­pa mil­jö­er som hjäl­per män­ni­skor att kun­na um­gås mer öp­pet, över ge­ne­ra­tions­grän- ser­na, me­nar han.

Där­för vill han se en bland­ning av bo­stads­rät­ter och hy­res­rät­ter och byg­ga lä­gen­he­ter som pas­sar bå­de ung­do­mar, äld­re och barn­fa­mil­jer.

En för­tät­ning runt tor­gen i Noc­ke­by, Ålsten och Hög­lan­det skul­le ock­så ska­pa för- ut­sätt­ning­ar för fler bu­ti­ker och ser­vice, och gär­na café­er och re­stau­rang­er, om Bjar­ne Selin får dröm­ma.

– Det finns många sing­el­hus­håll i Stock­holm. Många mår då­ligt. Jag är över­ty­gad om att det vo­re bra om folk träf­fa­des mer, som på tor­gen runt me­del­ha­vet, sä­ger han.

Det är pre­cis det här som vi be­hö­ver mer av. Na­tur­li­ga mö­tes­plat­ser. Li­te mer myl­ler.

GIL­LAR MYL­LER. ”Yt­ter­li­ga­re nå­got vå­nings­plan på hu­sen, i sam­ma stil, och bu­ti­ker el­ler and­ra verk­sam­he­ter på bot­ten skul­le ska­pa fler mö­ten mel­lan män­ni­skor”, sä­ger Bjar­ne Selin (KD).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.