Gal­le­ri­a­bom­ben: Nu ska Brom­ma Blocks bli stör­re

ME­RA SHOP­PING. Brom­ma Blocks kom­mer växa från 24 000 till 40 000 kvadrat­me­ter fram­ö­ver 16 000 kvadrat­me­ter mer shop­ping. Fem år ef­ter öpp­nan­det pla­ne­ras en re­jäl ex­pan­sion av Brom­ma Blocks. Och man är in­te sär­skilt oro­lig för ökad kon­kur­rens från jät­te­ga

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou 073-600 69 36 stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­tou@ di­rekt­press.se

16 000 kvadrat­me­ter mer shop­ping. Näs­tan dub­belt så myc­ket som i dag. Fem år ef­ter öpp­nan­det ska det nu bli re­jäl ex­pan­sion av Brom­ma Blocks.

– Allt be­hö­ver tid för att det ska sät­ta sig. Nu hit­tar folk till gal­le­ri­an, de vet vad vi har. Be­söks­siff­ror­na och om­sätt­ning­en ökar, sä­ger Pau­li­ne von Troil, cent­rum­chef för Brom­ma Blocks.

Ef­ter Clas Ohl­son, som lig­ger i ena än­den av gal­le­ri­an, ut över par­ke­ring­en mot kors­ning­en Ulvsunda­vä­gen/ Karls­bo­da­vä­gen, där ska fort­sätt­ning­en av Brom­ma Blocks byg­gas. Men än­nu vän­tar ägar­na Star­wood Ca­pi­tal Group och Ven­com Property Part­ners på bygg­lov.

– Vi hop­pas på be­sked snart. Den här sista etap­pen var med i pla­ner­na re­dan från star­ten men har ba­ra in­te ge­nom­förts än, sä­ger Pau­li­ne von Troil, cent­rum­chef för Brom­ma Blocks.

När gal­le­ri­an öpp­na­de för fem år se­dan var om­rå­det re­dan en eta­ble­rad vo­lym­han­dels­plats med bland an­nat sto­ra sport­bu­ti­ker, elekt­ro­nik­af­fä­rer, system­bo­lag och lan­dets största Coop.

– Allt be­hö­ver tid för att det ska sät­ta sig. Nu hit­tar folk även till gal­le­ri­an, de vet vad vi har. Be­söks­siff­ror­na och om­sätt­ning­en ökar och vi har oer­hört nöj­da kun­der, sä­ger Pau­li­ne von Troil.

Den nu­va­ran­de gal­le­ri­an är på 24 000 kvadrat­me­ter och nu vill man allt­så byg­ga ut med yt­ter­li­ga­re 16 000 kvadrat­me­ter han­del. Vad det kan bli för fö­re­tag som flyt­tar in är för ti­digt att sä­ga men Pau­li­ne von Troil me­nar att man mås­te ha ett visst an­tal bu­ti­ker in­om sam­ma bransch för att va­ra ett at­trak­tivt val för shop­pingsug­na kun­der. På så sätt hjäl­per till ex­em­pel kon­kur­re­ran­de sko­bu­ti­ker varand­ra när de lig­ger ihop.

Hur ser ni på kon­kur­ren­sen nu när Mall of Scan­di­na­via snart öpp­nar i Sol­na?

– Vå­ra upp­tag­nings­om­rå­den över­lap­par varand­ra i viss mån så det kom­mer vi kän­na av i bör­jan. Men på sikt tror jag in­te det spe­lar så stor roll. Un­der­sök­ning­ar vi­sar att till­gäng­lig­het och att spa­ra tid till­sam­mans med vår uni­ka mil­jö är vik­ti­gast, sä­ger Pau­li­ne von Troil.

På om­rå­det vid flyg­plats­in­far­ten finns en an­nan tomt där det ock­så pla­ne­ras för de­talj­han­del, nå­got Pau­li­ne von Troil tyc­ker är po­si­tivt.

– Där kan det bli yt­ter­li­ga­re en livs­me­dels­bu­tik vil­ket skul­le för­stär­ka han­dels­plat- sen som hel­het, sä­ger hon.

Den tom­ten ägs av bo­la­get Fas­tig­hets AB Brom­ma Cen­ter Söd­ra.

– Vi av­ser att ut­veck­la 30 000 kvadrat­me­del han­del med bygg­start näs­ta år, sä­ger Jo­han Tho­rell, sty­rel­se­ord­fö­ran­de, men han vill in­te kom­men­te­ra vil­ka fö­re­tag som kan va­ra ak­tu­el­la.

”Byggs oer­hört myc­ket”

De fles­ta av Brom­ma Blocks kun­der kom­mer i dag främst ifrån Brom­ma, Väl­ling­by, Häs­sel­by, Sol­na och Sund­by­berg. Pau­li­ne von Troil me­nar att det finns en stor po­ten­ti­al för fram­ti­da han­del.

– Det byggs oer­hört myc­ket bo­stä­der, he­la nord­väst­ra Stock­holm ge­nom­går en stor ex­pan­sion. Även kom­mu­ni­ka­tio­ner­na hit byggs ut och blir bätt­re, sä­ger hon.

De­talj­pla­nen möj­lig­gör byg­gan­de av två extra vå­nings­plan på den nya de­len av gal­le­ri­an.

– Men det blir in­te han­del i så fall ut­an and­ra verk­sam­he­ter som stö­der han­deln. Det kan bli ser­vice, som vård, el­ler nö­je, vi vet in­te än­nu, sä­ger Pau­li­ne von Troil.

Det byggs oer­hört myc­ket bo­stä­der, he­la nord­väst­ra Stock­holm ge­nom­går en stor ex­pan­sion.

FO­TO: AN­NA RÖN­NQVIST

ME­RA. Brom­ma Blocks ska växa re­jält, cent­rum­che­fen Pau­li­ne von Troil me­nar att lä­get har stor po­ten­ti­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.