BP: Det är vi som re­ge­rar i Väs­te­rort

Att på­stå att Väs­te­rort är AIK-land är in­te po­pu­lärt bland BP-fan­sen. – Från Tra­ne­bergs­bron till Löv­sta­ba­det, det är BP-land, sä­ger John Kle­vebring.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Lot­ten Engbom

I för­ra num­ret pub­li­ce­ra­de vi vår un­der­sök­ning av vil­ket av de tre sto­ra Stock­holmsla­gen, Ham­mar­by, Djur­går­den el­ler AIK, som har flest an­tal med­lem­mar i Väs­te­rort. Men att kal­la Väs­te­rort för AIK-, Ham­mar­by-, el­ler Djur­går­den-land var in­te po­pu­lärt bland BP-fan­sen, som ilsk­na­de till re­jält.

– Jag blev tvär­för­ban­nad när jag såg det, rent ut sagt. Som AIK, som är en stor klubb. Vi har fy­ra gång­er mer med­lem­mar än dem här ute i Väs­te­rort. Det finns ing­en stör­re klubb än BP här ute, sä­ger John Kle­vebring, BPsup­por­ter och ord­fö­ran­de i Brom­ma Sup­port.

– Det går in­te att pra­ta om fot­boll och Väs­te­rort ut­an att näm­na Brom­ma­poj­kar­na. Det finns in­te. Väs­te­rort är BP och BP är Väs­te­rort.

Han får med­håll av Ar­vid Björ­klund och Oscar Lag­ne­feldt, 14 år. De spe­lar, trä­nar och skri­ver om Brom­ma­poj­kar­na på Svenskafans.

– Det här är BP-land. AIK, Djur­går­den och Ham­mar­by har nå­got ge­men­samt. Men BP har nå­got unikt. Al­la som bor här ute har nå­got med BP att gö­ra, sä­ger Ar­vid Björ­klund.

– Al­la kän­ner nå­gon som spe­lar i la­get el­ler har an­knyt­ning. Vem som helst här har en re­la­tion till BP, sä­ger John Kle­vebring.

”En av de största i värl­den”

Brom­ma­poj­kar­na har 5 000 med­lem­mar. De all­ra fles­ta är spe­la­re i klub­ben. Hur många med­lem­mar de har som in­te är BP-spe­la­re på ett el­ler an­nat sätt vet de in­te. I vår un­der­sök­ning var det just fan­sen det hand­la­de om, och där var siff­ror­na hund­ra­tals och mer än så för de tre all­svens­ka la­gen.

– Det är klart att man ska skil­ja på med­lem­mar i fan­clu­ben, där vi har cir­ka 60 styc­ken, och i själ­va klub­ben. Men med vårt med­lem­san­tal är vi in­te ba­ra den största klub­ben i Stock­holm, ut­an en av de största i he­la värl­den, sä­ger John Kle­vebring.

För­u­tom att Brom­ma­poj­kar­na hör hem­ma och ver­kar på Grims­ta i Väl­ling­by finns det ock­så en spe­ci­ell stäm­ning, som gör att de är extra star­ka. Det finns ett starkt band och en fa­mil­jär käns­la i klub­ben, som de tyc­ker ta­lar för sig självt.

– Även fast re­sul­ta­ten är då­li­ga så svi­ker in­te supportrarna, sä­ger Oscar Lag­ne­feldt.

En an­led­ning till fan­sens tå­la­mod tror de har att gö­ra med att de kom­mer så nä­ra la­get och spe­lar­na, den fa­mil­jä­ra käns­lan i Brom­ma­poj­kar­na.

– Man ser of­ta pro­fi­ler, som till ex­em­pel Gui­det­ti och Au­gus­tins­son, på läk­ta­ren. De ba­ra står där i klac­ken. Man kän­ner varand­ra på läk­ta­ren, vi är en fa­milj. Det är nå­got unikt, sä­ger Ar­vid Björ­klund.

Brom­ma­poj­kar­nas fans ver­kar över­ens, Väs­te­rort är BPland. Nå­got hot från de and­ra klub­bar­na kän­ner de in­te.

– Hur skul­le vi kun­na gö­ra det? Ing­en kom­mer i när­he­ten, vi är star­kast här ute, sä­ger John Kle­vebring.

Många är fost­ra­de i BP

De på­pe­kar ock­så att många av de and­ra la­gen har spe­la­re som är fost­ra­de i Brom­ma­poj­kar­na, och kanske finns det någ­ra AIK- el­ler Djur- gårds-hjär­tan som slår li­te även för BP.

– Al­la ska kän­na tack­sam­het och stolt­het över att vi har en så­dan här klubb i Sve­ri­ge. Vil­ket lag som helst i All­svens­kan och Su­pe­ret­tan, de har näs­tan al­la spe­la­re från BP, sä­ger John Kle­vebring.

– Tar man Djur­går­den till ex­em­pel, de ser än­då upp till BP, även om vi in­te har den största publi­ken, sä­ger Ar­vid Björ­klund.

”Ing­et att diskutera”

De är al­la över­ens, det finns ing­et att diskutera när det hand­lar om Väs­te­rort och fot­boll.

– Så länge BP finns kvar så kom­mer Väs­te­rort va­ra BPland, sä­ger Oscar Lag­ne­feldt.

– Från Tra­ne­bergs­bron till Löv­sta­ba­det, det är BP-land. Så är det ba­ra, sä­ger John Kle­vebring.

FO­TO: AN­NA RÖN­NQVIST

UPP­RÖR­DA. De röd­svar­ta-käns­lor­na sväm­ma­de över när vi ute­läm­na­de BP i dis­kus­sio­ner­na om vil­ka fans som re­ge­rar i Väs­te­rort. Oscar Lag­ne­feldt, John Kle­vebring och Ar­vid Björ­klund står upp för BP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.