Kistagre­nen bör­jar byg­gas un­der 2017

EFTERLÄNGTAT. ”Det sät­ter An­ne­dal på kar­tan li­te”

Bromma Tidning - - BROMMA - Ellinor Prawitz ellinor.prawitz@di­rekt­press.se

Det blev ett ja till tvär­ba­nans Kistagren i lands­tings­full­mäk­ti­ge i vec­kan. Det var det sista be­slu­tet som be­höv­des för att den omdis­ku­te­ra­de sats­ning­en nu ska kun­na bli verk­lig­het.

Det har va­rit många tu­rer och pro­ces­sen har dra­git ut på ti­den, men nu är det till sist fär­digt: Tvär­ba­nans Kistagren blir av. I vec­kan sa po­li­ti­ker­na ja i den sista in­stan­sen – lands­tings­full­mäk­ti­ge.

– Nu är be­slut fat­tat och nu är det in­te ba­ra snack ut­an även verk­stad som gäl­ler här fram tills spad­ta­get ska tas näs­ta år, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd.

Efterlängtat

I An­ne­dal är det många bo­en­de som har vän­tat på tvär­ba­nan och den nya sta­tio­nen vid Sol­val­la.

– Det är bra. Det sät­ter An­ne­dal på kar­tan li­te. Just nu känns det som att det ba­ra finns en väg in och en väg ut,

sä­ger An­ne­dals­bon Astrid Pro­per.

Tvär­ba­nans ut­bygg­nad, som kom­mer att kos­ta 4,9 mil­jar­der kro­nor, kun­de till sist bli av ge­nom en blågrön över­ens­kom­mel­se om att hö­ja SL-kor­tet för att fi­nan­si­e­ra sats­ning­en.

– Vi är väl­digt gla­da över det här be­slu­tet. Det möj­lig­gör att per­so­ner som ska flyt­ta in i om­rå­den där det byggs bo­stä­der får en ka­pa­ci­tets­stark kol­lek­tiv­tra­fik som ock­så är kli­mats­mart, sä­ger Ma­lin Karls­son, tra­fik­po­li­tisk ta­les­per­son för Mil­jö­par­ti­et.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vil­le att be­spa­ring­ar på kon­sul­ter istäl­let för höj­da SL- pri­ser skul­le fi­nan­si­e­ra ut­bygg­na­den. Men Tal­la Al­kur­di (S), op­po­si­tions­lands­tings­råd med an­svar för tra­fik­frå­gor, gläd­jer sig än­då åt att be­slu­tet nu är fat­tat.

– Änt­li­gen har Mo­de­ra­ter­na ta­git sitt för­nuft till fånga och rul­lat igång det­ta. Det är efterlängtat och be­ty­der att vi nu kan byg­ga ihop stor­stads­re­gi­o­nen, sä­ger hon.

Två etap­per

Den nya gre­nen ska gå mel­lan Nor­ra Ulvsun­da till He­le­nelund och ska byg­gas i två etap­per. En förs­ta sträc­ka mel­lan Nor­ra Ulvsun­da och Ur­svik be­räk­nas star­ta för tra­fik år 2021 och gå he­la vägen till He­le­nelund år 2023. En tids­plan som av allt att dö­ma ser ut att hål­la, en­ligt Kristof­fer Tam­sons.

– Sto­ra pro­jekt som det här krä­ver såklart en in­sats av många för att få det på plats. Men ett be­slut av det sla­get som fat­tas i dag är själ­va grun­den för att det här ska gå att fö­ra i mål, sä­ger han.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

NÖJD. ”Det är jät­te­bra att tvär­ba­nan byggs, den ha­de gär­na fått kom­ma ti­di­ga­re”, sä­ger An­ne­dals­bon Peter Fors­berg. Här till­sam­mans med Astrid Pro­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.