Snat­te­ri­er­na på Ica i Ålsten har mins­kat

Bromma Tidning - - BROMMA -

I ok­to­ber skrev Brom­ma Tid­ning om hur snat­te­ri­er på HM:s livs i Ålsten ha­de bli­vit en sport bland om­rå­dets ung­do­mar. Snat­te­ri­er­na blev så van­li­ga att bu­ti­ken bland an­nat bad sko­lor­nas rek­to­rer in­for­me­ra ele­ver­nas för­äld­rar om pro­ble­met och ploc­ka­de in vak­ter. – Ef­fek­ten av det blev att vi tog ett par ung­do­mar och någ­ra äld­re män­ni­skor. Ung­do­mar­na fick po­li­sen kö­ra hem till de­ras för­äld­rar. Ef­ter det har det bli­vit ring­ar på vatt­net och jät­tel­ugnt. För­äld­rar har ta­git det på all­var. Det känns jät­teskönt, sä­ger bu­tiks­che­fen Jo­han Ro­sen­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.