Mäl­ar­bac­ken står för en tred­je­del av el­no­tan

En tred­je­del av Brom­ma stads­dels­för­valt­nings to­ta­la ener­giåt­gång 2015 stod Mäl­ar­bac­kens vårdoch om­sorgs­bo­en­de för. Nu vill stads­de­len ha sju mil­jo­ner kro­nor från sta­den för att få bukt med ener­gi­bo­var­na.

Bromma Tidning - - BROMMA - Ellinor Prawitz

Föråld­rad be­lys­ning, gam­la tork­tum­la­re och tvätt­ma­ski­ner är ba­ra någ­ra ex­em­pel på ener­gitju­var. Nå­got det finns gott om på Mäl­ar­bac­kens vård- och om­sorgs­bo­en­de i Blac­ke­berg. Un­der för­ra året stod bo­en­det för en tred­je­del av stads­dels­för­valt­ning­ens to­ta­la ener­giåt­gång.

– Jag blev för­vå­nad in­nan jag fick en för­kla­ring till vad det var för verk­sam­het. Vår­den är gans­ka ener­gikrä­van­de. Men sam­ti­digt så är det själv­klart nå­got vi ska se över, sä­ger Ja­na Ler­vik, mil­jö­sam­ord­na­re på Brom­ma stads­dels­för­valt­ning.

Det är förs­ta gång­en som stads­de­len får ta del av den här ty­pen av de­tal­je­ra­de siff­ror över ener­gi­kon­sum­tio­nen. I 2017 års bud­get an­sö­ker man där­för om sju mil­jo­ner kro­nor från Stock­holms stad centralt, som ska gå till kli­ma­tin­ve­ste­ring­ar för att dra ner på ener­gin in­om för­valt­ning­ens verk­sam­he­ter.

– Vi har ge­nom­fört att stort an­tal ener­gi- och mil­jöåt­gär­der ti­di­ga­re. Men det är förs­ta gång­en vi gör en an­sö­kan för att kun­na ta ett hel­hets­grepp, sä­ger Peter Dac­ke verk­sam­hets­om­rå­des­chef på Brom­ma stads­dels­för­valt­ning.

Två mil­jo­ner är tänk­ta till att ut­re­da och åt­gär­da ener­gi­bo­var­na på Mäl­ar­bac­ken. De re­s­te­ran­de peng­ar­na ska gå till bland an­nat för­sko­lor. Även hur park­mil­jö, som be­lys­ning­en i el­ljus­spår, kan bli mer kli­mat­vän­lig ska ut­re­das och åt­gär­das. Hur myc­ket ener­giåt­gär­der­na kan spa­ra vet man än­nu in­te. ener­gikrä­van­de.

FOTO: ELLINOR PRAWITZ

KLIMATINVESTERAR. Nu vill stads­de­len gö­ra Mäl­ar­bac­kens vård- och om­sorgs­bo­en­de mind­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.