Ing­et bygg­lov – Äng­by slott står fort­satt tomt

Äng­by slott har stått tomt i över ett år och än­nu är ing­en ny hy­res­gäst klar för in­flytt. Fas­tig­hets­ä­ga­ren fick nej till att in­stal­le­ra en hiss i bygg­na­den och för­sö­ker nu hit­ta nya lös­ning­ar.

Bromma Tidning - - BROMMA - Ellinor Prawitz

Trots att fle­ra in­tres­sen­ter finns har frå­gan om vem som ska ta över lo­ka­ler­na i Äng­by slott bli­vit en lång­dra­gen pro­cess. För över ett år se­dan skrev Brom­ma Tid­ning att äga­ren, det kom­mu­na­la fas­tig­hets­bo­la­get Stads­hol­men, vän­ta­de på att få god­känt för att byg­ga en hiss, vil­ket skul- le gö­ra lo­ka­ler­na mer till­gäng­li­ga.

Men i som­ras fick bygg­lov­san­sö­kan av­slag. His­sen var ett för stort och ovar­samt in­grepp på bygg­na­den, me­na­de stads­bygg­nads­nämn­den.

– Nu tit­tar vi på fle­ra spår pa­ral­lellt, dels för att hit­ta en an­nan lös­ning för his­sen, dels för att hit­ta hy­res­gäs­ter som in­te har be­ho­vet av hiss, sä­ger Fred­rik Juh­nell, för- valt­nings­chef på Stads­hol­men och fort­sät­ter:

– Men det är klart, att in­te ha nå­gon hiss be­grän­sar bå­de möj­lig­he­ten för verk­sam­he­ten och sam­ti­digt till­gäng­lig­he­ten för den som be­sö­ker hu­set och in­te kan se vär­de­na som finns på över­vå­ning­en.

Un­der ti­den fort­sät­ter lo­ka­ler­na att stå tom­ma sam­ti­digt som det förs dis­kus­sio­ner med en po­ten­ti­ell hy­res­gäst. Vil­ken det är vill Fred­rik Juh­nell in­te be­rät­ta, ba­ra att det är ”nå­gon form av publik verk­sam­het”.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

Bo­stä­der i Noc­ke­by­hov på sam­råd OKLART. Äng­by slott står fort­fa­ran­de tomt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.