Be­slu­tat: Stock­holm stad kom­mer hö­ja mark­hy­ror­na

Mark­hy­ror­na höjs i Stock­holm. Det be­slu­ta­de kom­mun­full­mäk­ti­ge i mån­dags kväll.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Andre­as Jennische andre­as.jennische@di­rekt­press.se

Stock­holms stad ska hö­ja hy­ran för den kom­mu­na­la mar­ken. Av­gif­ter­na har va­rit de­sam­ma se­dan 2004 och den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten för­änd­rar nu ni­vå­er­na för att kun­na dra in cir­ka 600 mil­jo­ner kro­nor mer per år.

Be­slu­tet fat­ta­des av Stock­holms kom­mun­full­mäk­ti­ge i mån­dags kväll och in­ne­bär att de nya av­gif­ter­na in­förs suc­ces­sivt på fem år. En­ligt det nya sät­tet att be­räk­na mark­hy­ran kan små­husä­ga­re få en höjd tomt­hy­ra på upp till 18 000 kro­nor per år.

Även bo­stads­rätts­för­e­ning­ar i de mest at­trak­ti­va lä­ge­na i in­ners­tan till­hör dem som kom­mer att mär­ka mest av de nya av­gif­ter­na.

I vis­sa and­ra de­lar av sta­den ska av­gif­ter­na i stäl­let sän­kas.

För­änd­ring­en kri­ti­se­ras av Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Krist­de­mo­kra­ter­na, Centerpartiet och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na – som al­la re­ser­ve­rat sig mot be­slu­tet.

Op­po­si­tio­nen an­ser att de höj­da tax­or­na slår för hårt mot stock­hol­ma­re samt häm­mar ny­pro­duk­tion. Den ifrå­ga­sät­ter ock­så om ären­det stäm­mer över­ens med kom­mu­nal­la­gen.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

HÖJS. I Brom­ma och and­ra de­lar av Väs­te­rort kan många åka på max­höj­ning­en på 18 000 kro­nor/år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.