Ja till bygg­lov för mo­dul­hus

Bromma Tidning - - BROMMA -

I ons­dags sa läns­sty­rel­sen ja till mo­dul­hu­sen i Bec­kom­ber­ga. De be­dö­mer att byg­get går att be­trak­ta som till­fäl­ligt, bland an­nat ef­tersom be­ho­vet av pål­ning an­ses va­ra be­grän­sat och det in­te kom­mer bli frå­ga om någ­ra om­fat­tan­de mark­ar­be­ten. Läns­sty­rel­sen går där­med på stads­bygg­nads­nämn­dens lin­je och av­slår över­kla­gan­den. ”Nämn­den har så­le­des haft fog för sitt be­slut att be­vil­ja det tids­be­grän­sa­de bygg­lo­vet. Vad kla­gan­de­na an­fört för­an­le­der ing­en an­nan be­döm­ning. Över­kla­gan­de­na ska där­för av­slås”, skri­ver läns­sty­rel­sen. Be­slu­tet går att över­kla­ga till mark- och mil­jö­dom­sto­len.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

GOD­KÄNT. Läns­sty­rel­sen sä­ger ja till mo­du­ler­na i Bec­kom­ber­ga. På bild: mo­dul­hus i Fa­ger­sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.