Nya reg­ler på Stock­holms bib­li­o­tek

Bromma Tidning - - BROMMA -

Stock­holms to­talt 40 bib­li­o­tek in­för nu nya triv­sel­reg­ler. Det­ta för att ska­pa mer tyd­lig­het kring vad som gäl­ler. En ny­het är att bib­li­o­te­ken har bli­vit zo­nin­de­la­de i barn-, ung­doms-, café- och tyst zon.

– Vår för­hopp­ning är att det ska bli tyd­li­ga­re för be­sö­kar­na vad som gäl­ler. Vi hop­pas det här ska bli bra, sä­ger An­na Wåg­lund kom­mu­ni­ka­tions­chef på Stock­holms stads­bib­li­o­tek..

Zo­nin­del­ning­en kan va­ri­e­ra. På Al­viks bib­li­o­tek blir det inga zo­ner ef­tersom lo­ka­len änd­ras un­der da­gen ef­ter be­hov. På Brom­ma­plan och Blac­ke­bergs bib­li­o­tek finns re­dan zo­nin­del­ning­ar i viss mån.

FOTO: ELLINOR PRAWITZ

LIKADANT. Nu in­förs zo­ner på sta­dens bibb­lor. I Brom­ma blir det inga sto­ra för­änd­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.