Has­tig­hets­grän­ser kan änd­ras

Bromma Tidning - - BROMMA -

I sta­dens has­tig­hets­plan ar­be­tar man fram has­tig­hets­för­änd­ring­ar på oli­ka ga­tor över he­la Stock­holm. Vis­sa ga­tor får höjd has­tig­hets­gräns me­dan and­ra får sänkt. Det ska ge ökad tra­fik­sä­ker­het och mins­kad mil­jöpå­ver­kan, me­nar Tra­fik­kon­to­ret.

Man har suc­ces­sivt be­tat av Stock­holms om­rå­den och nu är man fram­me vid bland an­nat Brom­ma. Bergs­lags­vä­gen, Drott­ning­holms­vä­gen och Jo­han­nes­freds­vä­gen är någ­ra av de ga­tor som fö­reslås få sänk­ta has­tig­he­ter me­dan bland an­nat Bec­kom­ber­ga­vä­gen och de­lar av Blac­ke­bergs­vä­gen fö­reslås få för­höj­da has­tig­he­ter. To­talt fö­reslås 37 Brom­ma­ga­tor få änd­rad has­tig­het. För­sla­get är nu ute på re­miss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.